Sonuç bulunamadı!...
Politikalarımız
Politikalarımız

ÇALIŞANLARA YÖNELİK TAZMİNAT POLİTİKASI:

 

Şirketimizin çalışanlarına yönelik tazminat politikası yürürlükteki 4857 sayılı İş Kanunu esas alınarak oluşturulmuştur. Bu çerçevede şirketimizin çalışanlarına yönelik tazminat ödemeleri; 4857 sayılı İş Kanunu ilgili hükümlerine ve yürürlükten kaldırılan 1475 sayılı İş Kanunu’nun halen geçerli 14’üncü maddesine göre gerçekleştirilmektedir.

 

ÇEVRE YÖNETİM POLİTİKASI:

 

Bu Çevre Yönetimi Politikası'nın ("Politika") amacı, Kontrolmatik Teknolojileri AŞ. ve bağlı şirketlerinin “Planearth” sürdürülebilirlik stratejisi doğrultusunda 'Çevre Yönetimi' alanındaki yaklaşımını yansıtan bir rehber oluşturmak ve bu yolla Kontrolmatik Teknolojileri AŞ.’nin birlikte çalışanları, paydaşları, iş ortakları, müşterileri, ve iş yaptığı tüm coğrafyalardaki toplumlar için çevre bilincini uygulama, yaşatma ve yönetimine verdiği önemi vurgulamaktır.

 

ETİK YÖNETMELİĞİ:

 

Bu dokümanda açıklanan Kontrolmatik etik kuralları tüm Kontrolmatik çalışanlarını, yönetim kurulu üyelerini, iştiraklerini, bayileri, tedarikçileri, aracıları, yüklenicileri, vekaleten iş görenleri ve birlikte iş yapılan tüm üçüncü tarafları kısaca KONTROLMATİK ve tüm iştiraklerinde çalışanları kapsar. Tüm KONTROLMATİK ve iştiraklerinde çalışanlardan Kontrolmatik etik kurallarına uymaları beklenir.

 

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ POLİTİKASI:

 

Kontrolmatik Teknoloji, müşterilerinin ve ortaklarının uçtan uca sürdürülebilir işlere yönelmelerini ve işlem yapmalarına yardımcı olan sürdürülebilir, şeffaf ve yenilikçi çözümler geliştirmeyi taahhüt eder.

 

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI:

 

Bu Sürdürülebilirlik Politikası'nın ("Politika") amacı, Kontrolmatik Teknolojileri AŞ. ve bağlı şirketlerinin “Planearth” Sürdürülebilirlik Stratejisi doğrultusunda sürdürülebilirlik alanındaki yaklaşımını yansıtan bir rehber oluşturmaktır. Bu yolla Kontrolmatik Teknolojileri AŞ.’nin birlikte çalışanları, paydaşları, iş ortakları, müşterileri ve iş yaptığı tüm coğrafyalardaki toplumlar için olumsuz çevresel ve sosyal etkileri azaltma, olumlu etkileri artırma yönünde yaklaşımı ile yönetişimini benimsetmek ve önemini vurgulamaktır.

 

 

 

Çalışanlara Yönelik Tazminat Politikası
Çalışanlara Yönelik Tazminat Politikası

Şirketimizin Çalışanlarına yönelik tazminat politikası yürürlükteki 4857 sayılı İş Kanunu esas alınarak oluşturulmuştur. Bu çerçevede Şirketimizin çalışanlarına yönelik tazminat ödemeleri; 4857 sayılı İş Kanunu ilgili hükümlerine ve yürürlükten kaldırılan 1475 sayılı İş Kanunu’nun halen geçerli 14’üncü maddesine göre gerçekleştirilmektedir.

 


Kıdem Tazminatı: İş sözleşmesi, 4857 sayılı İş Kanunu ile yürürlükten kaldırılan 1475 sayılı İş Kanunun yürürlükteki 14üncü maddesi hükümlerinde belirtilen kıdem tazminatı ödenmesini gerektiren durumlardan birine göre sona eren ve şirketimizde en az bir yıllık çalışması bulunan personele veya personelin vefat etmesi durumunda kanuni mirasçılarına her tam yılı için 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenmektedir.

 


İhbar Tazminatı: İş sözleşmesi, 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca, belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışmakta olan personele bildirimde bulunulmak ve bildirim süresi içinde yeni iş arama izni verilmek suretiyle iş sözleşmesi feshedilebildiği gibi bildirim süresine ilişkin ücret ve diğer hakların peşin ödenmesi suretiyle de iş sözleşmesi derhal feshedilebilmektedir. İş sözleşmelerinin işveren tarafından İş Kanunun 25nci maddesinde yazılı haller dışında feshedilmesi halinde ihbar süreleri aşağıda belirtilen İş Kanunu 17.maddesine göre uygulanmaktadır.

 


-İşi 6 aydan az sürmüş işçi için bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak 2 hafta sonra,


-İşi 6 aydan 1,5 yıla kadar sürmüş işçi için bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak 4 hafta sonra,


-İşi 1,5 yıldan 3 yıla kadar sürmüş işçi için bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak 6 hafta sonra,


-İşi 3 yıldan fazla sürmüş işçi için bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak 8 hafta sonra, fesh edilmiş sayılır.

Çevre Yönetimi Politikası
Çevre Yönetimi Politikası

AMAÇ

 

Bu Çevre Yönetimi Politikası'nın ("Politika") amacı, Kontrolmatik Teknolojileri AŞ. ve bağlı şirketlerinin “Planearth” sürdürülebilirlik stratejisi doğrultusunda Çevre Yönetimi alanındaki yaklaşımını yansıtan bir rehber oluşturmak ve bu yolla Kontrolmatik Teknolojileri AŞ.’nin birlikte çalışanları, paydaşları, iş ortakları, müşterileri, ve iş yaptığı tüm coğrafyalardaki toplumlar için çevre bilincini uygulama, yaşatma ve yönetimine verdiği önemi vurgulamaktır. Kontrolmatik Teknolojileri AŞ.’nin tüm şirket ve çalışanları işbu Politika’ya uygun hareket etmekle yükümlüdür. Her Kontrolmatik Teknolojileri şirketi, tüm paydaşlarından ve iş ortaklarından, ilgili taraf ve/veya işleme uygulanabilir olduğu ölçüde, bu Politika’ya uygun hareket etmelerini bekler ve bunu sağlamak için gerekli adımları atar.

 


GENEL İLKELER

 

Kontrolmatik Teknolojileri AŞ.’nin entegre yönetim sistem sertifikasyonu dahilinde sahip olduğu ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, şirketin çevre alanındaki çalışmalarının temel çerçevesini oluşturur. Kontrolmatik Teknolojileri AŞ. Şirketlerinin Çevre Yönetimi esaslarını, faaliyet gösterdiği ülkelerde çevre mevzuatı, çevre yönetimine dair uluslararası sözleşmeler, standartlar, inisiyatifler ve ulusal mevzuat çerçevesinde belirlenen temel ilke ve prensipler oluşturmaktadır. Kontrolmatik Teknolojileri AŞ.’nin tüm şirketleri, ofislerinde ve faaliyet gösterdiği proje sahalarında sektörel beklenti ve ihtiyaçları da göz önünde bulundurarak, faaliyetlerini bu Politika ile uyumlu ve şeffaf bir şekilde sürdürürler. Kontrolmatik Teknolojileri AŞ. düzeyinde çevre yönetimi konusundaki strateji, prosedür ve standartlar Kontrolmatik Teknolojileri AŞ. koordinasyonunda Sürdürülebilirlik ve Çevre Departmanı tarafından belirlenir.

 


POLİTİKANIN UYGULAMA ESASLARI

 

Kontrolmatik Teknolojileri AŞ. olarak tüm üretim tesislerimizde, süreçlerimizde, faaliyetlerimizde, hizmetlerimizde ve geliştirdiğimiz teknolojilerimiz ile küresel amaçlara uyumlu “Planearth” sürdürülebilirlik stratejisi çerçevesinde sorumlu üretim ve hizmet prensibi doğrultusunda hareket ediyoruz.

 

Tüm faaliyetlerimizi mevcut yasalar ve düzenlemeler çerçevesinde sürdüreceğimizi, şirketimizin belirlemiş olduğu tüm standartlara uyacağımızı, bunlarla sınırlı kalmayarak paydaşlarımızın ve proje ortaklarımızın da beklentilerinin de ötesine geçmek için çaba göstereceğimizi taahhüt ederiz.

 

Kontrolmatik Teknolojileri AŞ Çevre Yönetimi Politikası doğrultusunda aşağıdaki 6 temel prensip çerçevesinde faaliyetlerimizi yürütürüz:

 


Çevre kirliliğinin önlenmesi ve çevre bilincinin arttırılması:

 

Tüm faaliyetlerinde çevresel etkileri kontrol etmek için bağlı olduğu tüm ulusal ve uluslararası çevresel yükümlülük ve yasa düzenlemelerine uyar.


Çevresel performansının sürekliliği için çevre yönetim sistemini iyileştirerek hem müşterileri için hem de toplum ve gelecek nesiller için temiz bir çevre ortamı bırakmaya çalışır.


Çevremizi korumak bilinci ile hareket eder, bu anlamda güvenilir kurumsal çevre dostu imaj sergiler; çalışanlarının, müşterilerinin ve tüm paydaşlarını da bu bilinç ile işbirliği yapma konusunda destekler, öncülük eder ve alanında lider olmayı hedefler.


Şimdiki ve gelecekteki yeni yatırımlarının ve işletmelerinin çevresel risklerini belirler, çevresel etkilerini değerlendirir, çevre dostu ürün kullanır ve çevre dostu uygulamalarla faaliyetlerinin çevre üzerindeki etkilerini kaynağında azaltır veya kaldırır. Çevresel etkilerini sürekli ölçerek, izleyerek ve kontrol altında tutarak sorumlu üretim yapar.


Biyosistem ve ekosisteme duyarlı, gezegenimiz ve toplum üzerinde fayda sağlayacak, iyileştirici, güvenli ve çevre dostu teknolojik ürünler tasarlar ve kullanır.


Ürün ve hizmetlerini tasarlayıp geliştirirken, yaşam döngüsü ve yaşam sonu çevresel etkilerini de göz önüne alır ve gerekli azaltıcı önlemleri tasarım aşamasında alır.


Çevre yönetimi ve iyi uygulamalarının küresel gelişmelerini takip eder, uygular, geliştirir ve tüm faaliyetlerine adapte eder.

 

Enerji ve doğal kaynakların sorumlu kullanılması:

 

Kaynakları kullanırken (enerji, su ve tüm diğer doğal kaynaklar) tüketirken sorumlu davranır, çevresel etkilerini azaltmaya ve verimli kullanılmasına yönelik mevcut en iyi teknikleri uygular ve çevre dostu teknolojileri kullanır.


Enerji ve su kaybının önlenmesini sağlayıcı tedbirleri alır, tüketimini sürekli takip eder ve kaynak tüketimini izleyen, verimliliği arttırıcı teknoloji ve ürünler geliştirir ve kullanır.


Yeni işletmelerinin kuruluş aşamasından önce, faaliyetlerinde enerji ve su tüketiminin en verimli şekilde kullanılmasına yönelik tüm süreçleri inşaat ve satın alma sürecinde planlar ve başlatır.


Yenilenebilir enerji kaynakları kullanımının arttırılmasını sağlayan ürün ve teknolojiler geliştirir, kullanır ve çalışmaları destekler.

 


Tüm yeraltı & yüzeysel su kaynaklarının ve deniz kaynaklarının korunması, su kaynaklarının sorumlu kullanımı:

 

Tüm faaliyetlerini gerçekleştirmeden önce su kaynak hassasiyetine yönelik nitel ve nicel risk değerlendirmesi yapar, bu riskleri en aza indirmek ve kaldırmak için uygulamalar yapar ve çalışmalar yürütür.


Tüm faaliyetlerinin çevresel etkilerini kaynağında önleyerek, faaliyet gösterdiği coğrafya ve alanlarda su de deniz kaynaklarının kirlenmesini önler.

 


Su kaynaklarını sorumlu kullanılır ve toplum için temiz suya erişimin artırılmasına katkıda bulunur.
Su kaynaklarının verimli kullanımına ve izlenmesine olanak sağlayan teknolojiler geliştirir.

 

 

İklim değişimini azaltmak ve adaptasyon sağlamak:
enerjinin verimli kullanılması, ve düşük sera gazı emisyon prensipleri ile hareket eder ve satın alma, tasarım ve inşaat aşamalarında faaliyetlerine yansıtır.

 

 

Sorumlu üretim prensibi ile yeni kurulan işletmelerinde ‘karbon nötr’ uygulamalarını tasarım aşamasında planlar ve inşaat aşamasından itibaren uygular.

 


Döngüsel ekonomi ve sıfır atık uygulamalarını prensip edinmek:

 

Tüm faaliyetlerinde, üretim tesislerinde ve ofislerinde ‘sıfır atık’ prensibi ve ‘döngüsel ekonomi’ yaklaşımı ile hareket eder. Atık oluşumunu kaynağında azaltmak ve önlemek için mümkün olduğunca yeniden kullanım, geri dönüşüm ve geri kazanım projeleri uygular. Geri dönüştürülemez atıkları çevreye zarar vermeyecek şekilde, yasalar ve yönetmeliklere uygun şekilde bertaraf eder.

 


Biyoçeşitliliğin ve ekosistemin korunması ve iyileştirilmesine katkıda bulunmak:

 

Tüm faaliyetlerini biyosistemin ve ekosistemin korunması ve iyileşmesi yönünde gerçekleştirir, toprak ve arazinin bozulmasını önler, nesli tükenmekte olan türler başta olmak üzere küresel boyutta tüm ekosistem dengesini korumak ve biyoçeşitliliği artırmaya yönelik yönelik iş birliği ve faaliyetlerde bulunur.

 

YETKİ VE SORUMLULUKLAR

 

Tüm Kontrolmatik Teknolojileri şirketleri ve çalışanları bu Politika’ya şeffaf bir şekilde uymakla ve geliştirmekle yükümlüdür. Kontrolmatik Teknolojileri, İş Ortakları’nın da, ilgili taraf ve işleme uygulanabilir olduğu ölçüde, bu Politika’ya şeffaf bir şekilde uyumlu davranmasını bekler ve bunun için gerekli adımları atar. Bu Politika ile Kontrolmatik Teknolojileri’nin faaliyet gösterdiği ülkelerde geçerli olan yerel mevzuat arasında bir farklılık olması durumunda, ilgili uygulama yerel mevzuata aykırılık teşkil etmediği ölçüde, Politika veya mevzuattan, daha kısıtlayıcı olan geçerli olacaktır. Kontrolmatik Teknolojileri AŞ. Sürdürülebilirlik ve Çevre Departmanı, bu Politika’nın uygulanmasından sorumlu birimdir. Bu Politikaya, yürürlükteki mevzuata veya Topluluk prosedür ve standartlarına aykırı olduğunu düşündüğünüz herhangi bir eylemden haberdar olmanız halinde, bu konuyu bir üst yöneticinize ya da Sürdürülebilirlik ve Çevre Departmanı’na danışabilir veya raporlayabilirsiniz.

Müşteri Memnuniyeti Politikası
Müşteri Memnuniyeti Politikası

KONTROLMATİK Teknoloji müşterilerinin ve ortaklarının uçtan-uca sürdürülebilir işlere yönelmelerine ve işlem yapmalarına yardımcı olan sürdürülebilir, şeffaf ve yenilikçi çözümler geliştirmeyi taahhüt eder.

 

 

Misyonumuz, 360 derecelik bir hizmet olarak ürün, hizmet, kişiye özel ve anahtar teslimi çözümler, satış ve pazarlama ve yeniliklerle müşterilerimizi ve ortaklarımızı desteklerken sürdürülebilirliği iş modelimize entegre etmektir.

 

 

KONTROLMATIK Teknoloji, müşterilerini ve ortaklarını en son sürdürülebilir ve güvenilir teknolojilerle güçlendirmeye odaklanır. Firmamız müşteri memnuniyetini sürekli hedef olarak benimsemiştir. Müşteri değer ve davranışlarındaki değişiklikleri sürekli takip ederek, müşterilerimizin şirketimizden ve hizmetlerimizden ne beklediğini tespit etmek ve bu beklentileri koşulsuz olarak yerine getirmek ana iş hedefimizdir.

 

POLİTİKA BEYANI

 

 

Müşterilerimize, çalışanlarımıza, ortak ve şirketimizin diğer hissedarlarına Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemimizin şartlarına uygun olarak taahhüt eder ve aşağıdakileri kamuoyu ile paylaşmayı misyon olarak kabul ederiz:

 

 

 1. Firma, ISO 10002:2018 Müşteri Memnuniyeti Kalite Yönetim Sistemi belgesine sahiptir. Ayrıca ISO9001 ve ISO 14001, ISO 45001 ve ISO 27001 dahil olmak üzere ilgili standartların doğrultusunda müşteri memnuniyeti sürekli olarak izlenmektedir.
 2. Müşterilere en doğru yöntemlerle ve '0' hata ile hizmet sunarak %100 müşteri memnuniyeti sağlar, şikayet oluşmadan ilk seferde doğru hizmeti veririz.
 3. Müşteri memnuniyetini esas alan çalışanlarımız olup, aynı şikayetin tekrarlanmaması için gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetleri yürütürüz.
 4. Teknolojiyi yakından takip ederek müşteri ihtiyaçlarına yenilikçi çözümler sunarız.
 5. Müşterilerimize çok hızlı bir şekilde cevap verir, en hızlı sürede hizmet sağlarız.
 6. Şikayetlere, Kontrolmatik Teknolojileri Topluluğu geleneklerine bağlı, yasal şartlara, kanun ve yönetmeliklere uygun ve kurumsal sürdürülebilirlik ilkemiz kapsamında çözümler sunarız.
 7. Müşteri Memnuniyetini Yönetme Süreci'ne uygun olarak müşteri memnuniyet anketi ve ölçüm faaliyetleri yürütürüz.
Sürdürülebilirlik Politikası
Sürdürülebilirlik Politikası

AMAÇ

 

Bu Sürdürülebilirlik Politikası'nın ("Politika") amacı, Kontrolmatik Teknoloji AŞ. ve bağlı şirketlerinin “Planearth” Sürdürülebilirlik Stratejisi doğrultusunda sürdürülebilirlik alanındaki yaklaşımını yansıtan bir rehber oluşturmak, ve bu yolla Kontrolmatik Teknoloji AŞ.’nin birlikte çalışanları, paydaşları, iş ortakları, müşterileri, ve iş yaptığı tüm coğrafyalardaki toplumlar için olumsuz çevresel ve sosyal etkileri azaltma, olumlu etkileri artırma yönünde yaklaşımını ve yönetişimini benimsetmek ve önemini vurgulamaktır.

 

 

Kontrolmatik Teknoloji AŞ.’nin tüm şirket ve çalışanları işbu Politika’ya uygun hareket etmekle yükümlüdür. Her Kontrolmatik Teknoloji AŞ. şirketi ve çalışanı, tüm paydaşlarından ve iş ortaklarından, ilgili taraf ve/veya işleme uygulanabilir olduğu ölçüde, bu Politika’ya uygun hareket etmelerini bekler ve bunu sağlamak için gerekli adımları atar.

 

 

GENEL İLKELER

 

 

Kontrolmatik Teknoloji AŞ. 2008 yılında kurulduğu günden bu yana gerçekleştirdiği tüm faaliyetlerinde çevreye, çalışanına, topluma ve ülke ekonomisine olumlu katkıda bulunacak şekilde hizmetler sunmayı prensip edinmiş, gelecek nesillere yaşanabilir sağlıklı bir gezegen ve toplum bırakma misyonu ile sürdürülebilir teknoloji ve ürünler geliştirmeyi kurumsal ilke haline getirmiştir.

 

 

Kontrolmatik Teknoloji AŞ. Sürdürülebilirlik Politikası aşağıdaki politikalar ile birlikte tamamlanır:

 

 • Çevre Yönetimi Politikası
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası
 • İnsan Hakları ve İnsan Kaynakları Politikası
 • Kalite Politikası
 • Müşteri Memnuniyeti Politikaları
 • Tedarikçi ve Satın Alma Politikası
 • İş Etiği Politikası
 • Yolsuzluk ve Rüşvetle Mücadele Politikası
 • Fırsat Eşitliği Politikası

 

 

Kontrolmatik Teknoloji AŞ. Sürdürülebilirlik yönetimi konusundaki strateji, prosedür ve standartlar Kontrolmatik Teknoloji AŞ. üst yönetim koordinasyonunda Sürdürülebilirlik ve Çevre Departmanı tarafından belirlenir.

 

 

Kontrolmatik Teknoloji AŞ.’nin tüm şirketleri, ofislerinde ve faaliyet gösterdiği proje sahalarında sektörel beklenti ve ihtiyaçları da göz önünde bulundurarak, faaliyetlerini bu Politika ile uyumlu ve şeffaf bir şekilde sürdürürler.

 

 

POLİTİKANIN UYGULAMA ESASLARI

 

 

 

Kontrolmatik Teknoloji AŞ. olarak tüm üretim tesislerimizde, süreçlerimizde, faaliyetlerimizde, hizmetlerimizde ve geliştirdiğimiz teknolojilerimiz ile küresel amaçlara uyumlu “Planearth” sürdürülebilirlik stratejisi çerçevesinde sorumlu üretim ve hizmet prensibi doğrultusunda hareket ediyoruz.

 

 

Tüm faaliyetlerimizi mevcut yasalar ve düzenlemeler çerçevesinde sürdüreceğimizi, şirketimizin belirlemiş olduğu tüm standartlara uyacağımızı, bunlarla sınırlı kalmayarak paydaşlarımızın ve proje ortaklarımızın da beklentilerinin de ötesine geçmek için çaba göstereceğimizi taahhüt ederiz.

 

 

Kontrolmatik Teknoloji AŞ Sürdürülebilirlik Politikası doğrultusunda aşağıdaki temel prensipler çerçevesinde faaliyetlerimizi yürütürüz:

 

 

 

 1. faaliyetlerinin çevresel ve sosyal etkilerini ve risklerini hesap eder, izler, ölçer, son teknolojiler kullanarak kaynağında azaltarak veya önleyerek yönetir.

 

 1. gerçekleştirdiği tüm faaliyetlerde güvenli, sürdürülebilir ve en yüksek kalitede hizmet verir, Kalite Politikası doğrultusunda çevre dostu, insana faydalı teknoloji ve ürün geliştirir.

 

 1. tüm ürünlerini sürdürülebilir ve çevre dostu sorumluluk ile, insan sağlığına, ekosistem ve biyosistemlere zarar vermeyecek şekilde sorumlu üretim ilkesi ile üretir.

 

 1. insanları, silah kullanma, suç işleme veya çatışmaya teşvik etmeyen ve tütün, alkol gibi bağımlılık yapıcı zararlı madde kullanımına asla özendirmeyecek yenilikler geliştirmeyi ve ürün üretmeyi taahhüt eder.

 

 1. sürdürülebilirlik yaklaşımı 360° şirketin tüm faaliyet birimlerinin işleyişine sirayet ettirilmektedir. Tüm çevresel ve sosyal boyutlar, sektörel ve yasal değişimlerin yarattığı riskler veya olumlu fırsatlar göz önünde tutulur. Böylece günlük iş akışında, tüm projeler ve stratejik tüm karar alma süreçlerinde, yatırımcı ilişkililerinin belirlenmesinde ve yatırım bütçe planlamasında sürdürülebilirlik yaklaşımı, değerleri, ilkeleri ve politikası etkin bir şekilde, Şirketin Sürdürülebilirlik Yönetişimi uygulanır.

 

 1. müşteri, ortak ve paydaşlarına İş Etiği Politikası ve Müşteri Memnuniyeti Politikası doğrultusunda en kısa zamanda, en doğru şekilde, şeffaf ve hesap verebilir hizmetler ve teknolojiler sunar. Sürekliliğe önem vererek sürdürülebilir karlılık amacı ile sorumlu üretim yaparak, müşterileri ile düzenli ve kaliteli iletişim içerisinde kalarak sürekli ve güvenilir büyüme vizyonu sergiler.

 

 1. tüm canlıların sağlıklı ekolojik bir düzende ve dengeli bir biyosistemde yaşama hakkına saygı duyar ve faaliyetlerini bu prensip çerçevesinde sürdürür.

 

 1. çevresel kirliliğin global olduğu, ama etkilerinin lokalde daha güçlü yönetilmesi gerektiği ilkesi doğrultusunda faaliyetlerinin çevresel etkilerini yönetirken Çevre Yönetimi Politikası uygulama esaslarına uyar.

 

 1. iklim değişikliğinin olumsuz çevresel ve sosyal refah etkilerini göz önünde bulundurarak, tüm iş faaliyetlerinin üzerinde oluşturabileceği riskleri dikkate alır, Çevre Yönetimi Politikası prensipleri doğrultusunda, tüm yeni işletmelerinde nötr karbon hedefi, sıfır atık yaklaşımı ve geliştirdiği yeni ürünlerinde düşük emisyon prensibi ile değişen endüstri dinamiklerini karşılayarak iklim değişikliği ile küresel mücadelede lider bir rol oynar.

 

 1. iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal mevzuat ve uygulamalar kapsamında, çalışanlarına sağlıklı, güvenli bir iş ortamı sağlayarak önleyici, düzeltici ve koruyucu yaklaşımlar sergiler, ve bu konudaki süreçlerini İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası kapsamında sürekli takip ederek iyileştirir.

 

 1. her insanın sağlıklı, sosyal ve ekonomik anlamda iyi bir yaşam hakkı olduğu bilinci ile yaklaşır, İnsan Kaynakları Politikası prensipleri doğrultusunda tüm çalışan, ortak, paydaş ve müşterileri için insan haklarına saygılı, sosyal adalet ve çalışma haklarının gelişmiş olduğu adil ve güvenli bir çalışma ortamı sağlar; böylece bilinç ve farkındalığını artırır.

 

 1. tüm iş faaliyetlerinde Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık İlkesini Cinsiyet eşitliğini destekler ve her tür ayrımcılığı reddeder. Cinsiyet, dil, din, mezhep, ırk, renk, siyasi düşünce, felsefi inanç, etnik köken, cinsel yönelim, zihinsel ya da bedensel engel, yaş, kültürel/sosyal sınıf ve görüş/düşünce farklılıkları doğrultusunda kişileri ayırt eden, dışlayan ya da seçmeye yönelik her türlü ayrımcılığı reddeder ve eşitsizlikleri ortadan kaldırmayı hedefler. Bağımsız bireyler istihdam eder.

 

 1. Fırsat Eşitliği İlkesini benimser ve tüm çalışanlarını bu temelde eğitmeyi ve herkese adil muameleyi sağlamak için işgücünde adil fırsatı teşvik etmeyi ve eşitsizlikleri ortadan kaldırmayı amaçlar.

 

 1. tüm faaliyetlerinde sürdürülebilir büyümesinin gücünü çeşitlikten aldığına inanır hem kendi ülkesinde hem de dünyanın farklı yerlerinde özellikle dezavantajlı coğrafyalarda istihdam yaratarak, hizmet ve teknoloji sağlayarak sosyo-ekonomiye katkıda bulunur.

 

 1. sağlıklı toplumlar oluşturma, toplumlar için sürdürülebilir bir ekosistem yaratma, toplumların refahını ve yaşam kalitesini iyileştirme prensibi taşır. Gelecek nesiller için nasıl daha sağlıklı ve daha iyi bir çevre yaratabileceğine, nasıl yaşanabilir bir miras bırakabileceğine, ekosistem ve biyoçeşitlilik dengesini nasıl koruyacağını dair kurumsal sosyal sorumluluk bilinci taşır. Bu bilinç ile çalışma gruplarını desteklemek için sürekli fırsatlar arar, değerlendirir, hâlihazırda önde gelen sivil toplum kuruluşları, ulusal ve uluslararası platformlar ve global organizasyonlar ile müzakere edip iş birliği içerisinde çalışır.

 

 1. kadın iş gücünün enerji ve teknoloji sektöründe yarattığı etki alanın sürdürülebilir iletişim, sürdürülebilir iş, sağlıklı ekonomik büyüme, fakirliğin azalarak sosyal refah ve eğitim oranında artış sağlaması üzerindeki pozitif gücüne inanır, kadın çalışanları özellikle yönetim ve üst yönetim seviyesinde destekler, ve global anlamda kadın iş gücünü etkin ve görünür kılmaya destek olmak adına yönetim kurulu seviyesinde de sayı ve etkinliğinin artmasına yönelik çalışmalar yapar.

 

 1. rüşvet ve yolsuzluğa hiçbir şekilde müsamaha göstermez; bu durumda Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası İlkeleri (İş Etiği Yönetmeliği) çerçevesinde hareket edilir.

 

 1. satın alma faaliyetlerini yürütürken, Sürdürülebilir Tedarikçi ve Satın Alma Politikası ilkelerine uygun, çevre sağlığını gözeten, kendi, müşteri ve ortaklarının sürdürülebilirlik yaklaşımına, iş kalite yönetmeliklerine uygun tedarikçilerle çalışmayı tercih eder. Tedarikçilerine kendi sürdürülebilirlik yaklaşımını benimsetmeyi, gerekli iyileştirmeleri yapmayı hedefler.

 

 1. sürdürülebilirlik yaklaşımını, risklerini ve fırsatlarını ve ilgili uygulamalarını sürekli olarak geliştirir ve bu konulardaki yaklaşım ve gelişmelerini ortak, müşteri ve paydaşlarına benimsetmeyi ve onlarla düzenli olarak paylaşmayı ilke edinir. Benzer şekilde tedarikçi, müşteri ve ortaklarının sürdürülebilirlik yaklaşım ve risklerini kontrol ederek iyi örnekleri uygulamaya çalışır, gerekli gördüğü durumda iyileştirme yapmalarına destek olur.

 

 1. sürdürülebilirlik yaklaşımının benimsenerek içselleştirilmesi ve sürdürülebilir çalışan farkındalığının artırılması amacıyla, üst yönetimin ve tüm departman temsilcilerinin katılımından oluşan Sürdürülebilirlik Komitesi kurulmuştur, ilgili çalıştay ve eğitimler düzenlenmektedir.

 

 1. Sürdürülebilirlik komitesi, Şirketin sürdürülebilirlik alanındaki stratejisi, vizyonu ve hedefleri kapsamındaki tüm risklerin ve fırsatların değerlendirilmesi, ilgili politikaların oluşturulması, tüm iş faaliyetlerine entegre edilmesi, ulusal ve uluslararası mevzuat ve yeniliklerin takip edilerek uyum sağlanması, sürdürülebilir finans ve yatırım yönetimi dahil, marka değerleri ve reputasyonunun korunması ve Şirket faaliyetlerinin en kaliteli şekilde sürekliliğini sağlayacak ilgili tüm süreçlerin yapılandırılması ve iyileştirilmesi için görev yapar.

 

 

YETKİ VE SORUMLULUKLAR

 

 

Tüm Kontrolmatik Teknoloji AŞ. şirketleri ve çalışanları bu Politika’ya şeffaf bir şekilde uymak, benimsetmek ve geliştirmekle yükümlüdür. Kontrolmatik Teknoloji AŞ., İş Ortakları’nın da ilgili taraf ve işleme uygulanabilir olduğu ölçüde, bu Politika’ya şeffaf bir şekilde uyumlu davranmasını bekler ve bunun için gerekli adımları atar. Bu Politika ile Kontrolmatik Teknoloji AŞ’nin faaliyet gösterdiği ülkelerde geçerli olan yerel mevzuat arasında bir farklılık olması durumunda, ilgili uygulama yerel mevzuata aykırılık teşkil etmediği ölçüde, Politika veya mevzuattan, daha kısıtlayıcı olan geçerli olacaktır. Kontrolmatik Teknoloji AŞ. Sürdürülebilirlik ve Çevre Departmanı, bu Politika’nın uygulanmasından sorumlu birimdir. Bu Politikaya, yürürlükteki mevzuata veya Topluluk prosedür ve standartlarına aykırı olduğunu düşündüğünüz herhangi bir eylemden haberdar olmanız halinde, bu konuyu bir üst yöneticinize ya da Sürdürülebilirlik ve Çevre Departmanı’na danışabilir veya raporlayabilirsiniz.

İş Etikleri & Yolsuzluk ve Rüşvet ile Mücadele Politikası
İş Etikleri & Yolsuzluk ve Rüşvet ile Mücadele Politikası

GENEL HÜKÜMLER

 

 

Bu dokümanda açıklanan Kontrolmatik Etik Kuralları tüm Kontrolmatik çalışanlarını, Yönetim Kurulu Üyelerini, İştiraklerini, Bayileri, Tedarikçileri, Aracıları, Yüklenicileri, vekaleten iş görenleri ve birlikte iş yapılan tüm üçüncü tarafları kısaca KONTROLMATİK ve tüm İŞTİRAKLARİNDE ÇALIŞANLARI kapsar. Tüm KONTROLMATİK ve iştiraklerinde çalışanlardan Kontrolmatik Etik Kurallarına uymaları beklenir.

 

Kontrolmatik, tüm çalışmalarında, süreçlerinde ve çalışma süresi içinde, KONTROLMATİK ve tüm İŞTİRAKLERİNDE ÇALIŞANLARI ile ilişkilerinde İnsan Hakları Evrensel beyannamesinde tanımlanan ayrımcılık kurallarına uymayı taahhüt eder ve tüm çalışanlardan da buna uymalarını bekler.

 

Kontrolmatik Etik Kuralları’ nın tüm çalışanlara bildirilmesi, çalışanların bu kurallara gerekli önemi vermelerinin sağlanması ve bu kurallara uyulması konusunda gerekli çaba ve liderliğin gösterilmesi Kontrolmatik ve iştiraklerinde görev yapan orta ve üst düzey yöneticilerin asli görev ve sorumlulukları arasındadır.

 

Kontrolmatik Etik Kurallar dokümanının son versiyonunun çalışanlar tarafından okunduğunu, anlaşıldığını ve uygulama taahhüdünü belgelendirme sorumluluğu çalışanın üst amirine aittir.

 

Öte yandan yasal düzenlemeler, etik ve mesleki ilkeler ve evrensel kurallara uyum içerisinde rüşvet ve yolsuzluk risklerini belirlemek, azaltmak ve yönetmek amacıyla Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası İlkeleri işbu Kontrolmatik Etik Kurallarının ayrılmaz bir parçası olup çalışanlar ve iş ortakları bu politikaya uymakla yükümlüdürler.

 

1.KONTROLMATİK ÇALIŞAN İLİŞKİLERİ

 

Kontrolmatik:

-Çalışanlarına değer verir ve çalışan haklarına saygılı davranır.

 

-İşe alma ve istihdamda tek ölçü olarak işe uygunluk vasfını arar ve ayrımcılık yapmadan fırsat eşitliği sağlar.

 

-En nitelikli gençleri ve deneyimli profesyonelleri Kontrolmatik’ e kazandırmayı amaçlar.

 

-Çalışanların yeteneklerinden, gücünden ve yaratıcılığından azami fayda sağlamayı amaçlar.

 

-Çalışanların eğitilmesi, yönlendirilmesi ve geliştirilmesi için imkân ve fırsat eşitliği sağlar.

 

-Adil ve rekabetçi ücret politikaları, etkin ve objektif performans değerlendirme sistem ve uygulamaları ile başarıyı ödüllendirir.

 

-Yükselme ve ödüllendirmede fırsat eşitliği sağlayarak çalışanların şirkete olan bağlılığını arttırmayı amaçlar.

 

-Çalışma barışının sürekliliğini sağlar.

 

-Takım çalışmalarının gücüne inanır, gerekli ortamı sağlar.

 

-Çalışanlar için düzenlenen sosyal aktivitelerle takım çalışmasını ve iletişimi güçlendirir.

 

-Çalışanlara temiz, sağlıklı ve güvenli çalışma koşulları sağlar.

 

-İş birliği ve dayanışmanın en önemli unsur olduğu şeffaf ve karşılıklı saygıyı teşvik eden, çalışma ortamını yaratır ve kalıcı kılar.

 

-İşyerinde psikolojik baskı ve şiddete (mobbing), fiziki şiddete ve cinsel tacize hiçbir şekilde müsaade etmez.

 

-Çalışanların görüş ve önerilerini değerlendirir, yanıtlar ve motivasyon arttırıcı tedbirler alır.

 

-Çalışanlar ile ilgili özel bilgileri, hukuki zorunluluk haricinde, çalışanın izni ve bilgisi olmadan üçüncü şahıslarla paylaşmaz.

 

-İnsan haklarına, Anayasal örgütlenme ve Toplu Sözleşme haklarına saygılıdır.

 

-Çocuk işçi çalıştırmaz ve çalıştırılmasını kabul etmez.

 

    Ayrımcılık İlkesi

 

Kontrolmatik’ in ayrımcılık ilişkilerini yönlendiren temel prensipler aşağıda sıralanmıştır

 

Kontrolmatik için herkes, cinsiyet, dil, din, mezhep, ırk, renk, siyasi düşünce, felsefi inanç, etnik köken, cinsel yönelim, zihinsel ya da bedensel engel, yaş, kültürel/sosyal sınıf ve görüş/düşünce farklılıkları ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin eşittir. Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir.

 

2.KONTROLMATİK HARİCİ İLİŞKİLERİ

 

Kontrolmatik’ in KONTROLMATİK ve tüm bağlı ortaklıkları, mevcut/kurulacak iştirakler ve bünyesindeki şirketlerde çalışanları ile ilişkilerini yönlendiren temel prensipler aşağıda sıralanmıştır:

 

2.1. İLETİŞİM 

KONTROLMATİK’ in sahip olduğu tüm markaları toplum nezdinde olumlu şekilde temsil etmek ve itibarını arttırmak.

 

İletişim kanallarını açık tutarak eleştiri ve önerilerinden istifade etmek, olumlu ilişkilerin devamını sağlamak.

 

Kamuoyu ile görüş paylaşımında kişisel görüş bildiriminden kaçınmak. Kurumsal yapının objektifliğini kaybetmemek.

 

2.2. Yasalara Uyum ve Hukuki İşlemler

 

Faaliyet alanına giren tüm konularda yasalara, Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalara, Kontrolmatik politikalarına ve çalışma ilkelerine uygun hareket etmek.

 

Tüm işletme faaliyetlerini ve muhasebe sistemini yasalara göre tam ve uygun bir biçimde yönetmek, kayıt altına almak ve raporlamak.

 

Diğer kişi ve kuruluşlarla yapılan sözleşmelerin, kanunlara ve etik kurallara uygun, açık ve anlaşılır olmasını esas almak.

 

İmza Sirkülerinde veya ilgili özel yetki belgesinde belirtilen esaslara ve sınırlara uygun olarak yetkilendirilenler dışında herhangi bir çalışanın Kontrolmatik ’i taahhüt altına koyacak herhangi bir işlemde bulunmasını engellemek.

 

2.3. Sosyal Sorumluluk

 

Ekonomik ve sosyal kalkınmaya katkıda bulunacak çalışmaları desteklemek.

 

Toplumu ilgilendiren konulara duyarlılık göstermek ve toplumun olumlu yönde gelişimi için destek vermek.

 

Çalışanlarını, sosyal sorumluluk bilinciyle yer alacakları uygun sosyal faaliyetlere gönüllü olmaları konusunda desteklemek.

 

2.4. Müşteri İlişkileri 

 

 

-Müşteriler için değer yaratmak, talep ve gereksinimlerini en üst düzeyde karşılamak.

 

-Kaliteli ürün ve hizmetler sağlamak ve istikrarlı politikalar izlemek.

 

-Müşteriler ile ilişkilerde uzun vadeli bir güven ortamı oluşturmak.

 

-Müşterilere yanıltıcı ve eksik bilgi vermemek.

 

2.5. Tedarikçi ve Bayi İlişkileri

 

 

-Tedarikçiler ve bayiler ile iş ilişkilerinde karşılıklı değer yaratmak.

 

-Tedarikçiler ve bayiler ile iletişimi, açık, doğrudan ve doğru bir şekilde yürütmek.

 

-Tedarikçi ve bayi seçiminde objektif kriterler ile karar vermek.

 

-Tedarikçi ve bayi ilişkilerinde tedarikçi veya bayi tarafından talep edilen makul gizlilik ve iş güvenliği kurallarına uymak.

 

2.6. Rekabet  

 

 

-Mevzuatın izin verdiği sınırlar dışında, rakiplerle ya da diğer kişi ya da kuruluşlarla, doğrudan ya da dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan anlaşmalar ve uyumlu davranışları hangi şekilde olursa olsun yapmamak, (Bu hususta yasa veya ilgili mevzuat çerçevesinde Kontrolmatik’ e tanınan istisnalar saklıdır.)

 

-Belirli bir piyasada tek başına ya da diğer teşebbüslerle birlikte hâkim durumda olduğu durumlarda, bu hâkim durumunu kötüye kullanmamak.

 

-Rakipler ile piyasa ve/veya rekabet koşullarını birlikte belirlemeye yönelik görüşme ve bilgi alışverişi yapmamak. Şirket’i temsilen katılınan dernek, meclis, oda, meslek birlikleri vb. toplantılar ile diğer özel veya mesleki toplantı ve görüşmelerde yukarıda belirtilen durumlara yol açabilecek veya bu şekilde nitelenebilecek her türlü görüşme ve işlemlerden kaçınmak.

 

2.7. Kurumsal Bilgilendirme

 

 

-Yasalar uyarınca kamunun aydınlatılmasına ilişkin açıklama veya duyuruları yasal temsilciler vasıtasıyla yasa ve mevzuata uygun yapmak.

 

-Haber niteliğinde veya tanıtım amaçlı açıklamaların sadece Şirket Bilgilendirme Prensiplerine uygun olarak belirlenen Kontrolmatik temsilcileri tarafından yapılmasını sağlamak.

 

-İşin normal akışı dışında gelen her türlü bilgi talebini Şirket Bilgilendirme Prensipleri kapsamında Kontrolmatik temsilcileri tarafından cevaplamak.

 

2.8. Kalite

 

 

-Müşteri memnuniyeti ve dünya klasında üretim amacıyla süreçlerinde mükemmel olmayı hedeflemek.

 

-KONTROLMATİK ve tüm bağlı ortaklıkları, mevcut/kurulacak iştirakler ve bünyesindeki şirketlerde çalışanları kalite kültürüne katılımını, bu konudaki yetkinliğini ve yaratıcılığını desteklemek.

 

-Müşteri memnuniyet anketleri yaparak müşteri memnuniyet seviyesi belirlemek.

 

-Ürünlerin ve hizmetlerin kalite seviyesini sürekli geliştirerek en rekabetçi düzeye yükseltmek.

 

-Gelişen üretim teknolojisi ve müşteri beklentilerine göre kalite yönetim sistemini güncellemek ve müşteri odaklı cevaplar vermek.

 

-Kalite ve maliyet hedeflerine ulaşmak amacıyla süreçlerinin sürekli etkin olmasını ve verimliliğin artmasını sağlamak.

 

2.9. Çevre

 

 

-Doğal kaynak tüketiminin düşük olduğu, daha fazla geri dönüşümlü malzemenin kullanıldığı, daha az atık üretecek, emisyon ve gürültü değerleri düşük üretim yapmayı hedeflemek.

 

-Her türlü atık bertaraf işlemini bir doğal kaynak kaybı olarak algılayarak kirliliği kaynağında önleyecek yöntemleri geliştirmek.

 

-Süreçlerinde çevre ile bağlantılı tüm yasal şartları ve diğer çevre koruma yükümlülüklerini yerine getirmek.

 

-Çalışanlarını ve iş ortaklarını eğiterek çevre koruma bilincini arttırmayı, doğal kaynak ihtiyacını, enerji kayıplarını ve atıkları en aza indirmeyi hedeflemek.

 

-Kontrolmatik çevre politikalarını geliştirmek ve etkin uygulanmasını sağlamak.

 

2.10. Küresel Sorumluluk

 

 

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi ile belirlenmiş ilkelere uygun olarak ülkemiz ve dünyamız yararına hareket etmek, çalışanlarımız, bayilerimiz ve tedarikçilerimizin bunlara uygun davranmasını sağlamak için çaba göstermek.

 

3.ÇALIŞANLARIN UYMASI GEREKEN ETİK DAVRANIŞ KURALLARI

 

 

Kontrolmatik çalışanlarından beklenenler aşağıda sıralanmıştır:

 

-Yasalara daima uymak,

 

-Temel ahlaki ve insani değerler çerçevesinde görevlerini yerine getirmek,

 

-Tüm ilişkilerinde karşılıklı yarar sağlamak amacıyla hakkaniyetli, iyi niyetli ve anlayışlı davranmak; her ne amaçla olursa olsun kişi ve kuruluşlardan hiçbir şekilde haksız kazanç sağlamamak, rüşvet veya kolaylaştırma ödemesi almamak ve vermemek,

 

-Sürdürülen görevlerde, ilgili Etik Kurallar ve bu kuralları destekleyen tüm uygulama prensiplerine uygun olarak hareket etmek, iş ve özel yaşantılarında Kontrolmatik itibarını zedeleyecek davranışlardan kaçınmak

 

-Açıkça yetkilendirilmedikçe şirketi taahhüt altında bırakacak bir davranışta, beyanda ya da yazışmada bulunmamak,

 

-Diğer çalışanları rahatsız edecek ve/veya zarara uğratacak davranışlarda bulunmamak, iş ahengini bozmamak,

 

-İş ahengini bozmamak adına mesai saatlerine tam uyum sağlamak,

 

-Şirketin bilgi ve bilgi sistemleri de dahil olmak üzere, tüm maddi ve gayri maddi varlıklarına şahsi malı gibi özen göstermek, bunları olası kayıp, zarar, yanlış kullanım, suiistimal, hırsızlık ve sabotajlara karşı korumak,

 

-Şahsi çıkar ve/veya siyasi aktivite ve çıkar için mesai zamanını ve şirket kaynaklarını doğrudan ve dolaylı olarak kullanmamak,

 

-Kontrolmatik ürünlerine sahip çıkmak ve satış sonrasında müşterilerinin yanında olmak,

 

-Mesleğine veya uzmanlığına giren konularda çalışanın kazanç elde ederek, Kontrolmatik dışında bir kurum veya kuruluşta görev alması, dışarıdaki bir işte çalışabilmesi, Şirket’in onayına bağlıdır.

 

-Kontrolmatik çalışanlarının Kontrolmatik hisse senedi alımı ve satımı ile ilgili hususlarda, yasal mevzuat ve Sermaye Piyasası düzenlemeleri belirleyicidir. Bu hususta Sermaye Piyasası Kurulu’nun tebliğleri hüküm ifade eder.

 

3.1. Varlık ve Bilgi Yönetimi

 

 

3.1.1. Fikri Mülkiyet Hakları

 

 

-Yeni geliştirilen ürün, süreç ve yazılımların fikri mülkiyet haklarını teminat altına alabilmek için yasal olarak işlemlerin zamanında başlatılmasını ve tamamlanmasını sağlamak.

 

-Kontrolmatik çalışanlarının Kontrolmatik’ teki çalışmaları esnasında ortaya çıkardıkları her türlü fikri ve sinai hakkın sahibinin Kontrolmatik olduğunun bilincinde hareket etmek ve bu hakların ihlaline karşı duyarlı davranmak.

 

-Diğer firmalara ait patent, telif hakları, ticari sırlar, marka, bilgisayar programları ya da diğer fikri ve sınaî mülkiyet haklarının -bilerek- yetkisiz kullanımından kaçınmak.

 

-Yaptıkları buluşları Kontrolmatik prosedürlerine uygun olarak belgeleyerek Kontrolmatik’ e bildirmek ve Kontrolmatik’ in yazılı onayı olmadan üçüncü kişilerle paylaşmamak.

 

-Telif hakları kapsamındaki eserleri telif hakkı sahibinin izni olmaksızın hiçbir şekilde kullanmamak, bu sorumluluk doğrultusunda gerekli dikkat ve özeni göstermek.

 

3.1.2. Bilgi Yönetimi

 

 

-Tüm yasal kayıtların sağlıklı bir şekilde tutulmasını sağlamak.

 

-İşin normal akışı içinde resmi kurumlardan gelen her türlü bilgi ve belge taleplerine ilgili bölümlerce cevap verilmesini sağlamak.

 

-Üçüncü kişilerden gelen şirket için gizli kategorisine giren bilgi taleplerini, üst yönetim onayı olmadan cevaplamamak.

 

-Üçüncü kişilerden gelen şirket çalışanlarına ait kişisel veri talebini gizlilik sözleşmesi ve çalışan rızası olmadan paylaşmamak.

 

-Şirketin açıkladığı beyan ve sunduğu raporların gerçeğe uygun olması için gerekli titizliği göstermek çalışanların yükümlülüğüdür.

 

-Çalışanların, iş ile ilgili kullandıkları her türlü belge Kontrolmatik’ e aittir. Söz konusu belgeler Kontrolmatik prosedürlerine uygun olarak saklanır veya yok edilir.

 

 

3.1.3. Varlık Yönetimi 

 

 

-Şirket varlıklarının korunmasına ve verimli kullanılmasına özen göstermek, çalınmasını veya zarara uğramasını önlemek için her türlü tedbiri almak.

 

-Şirket çalışanları kendilerine zimmetli olan varlıklardan ve kullanımları sırasında kendilerinden kaynaklanan zararlardan sorumludur.

 

 

3.1.4. Güvenlik ve Kriz Yönetimi

 

 

-Olası terör, doğal afet ve art niyetli girişimlere karşı şirket çalışanlarını, bilgi ve bilgi sistemlerini, fabrika ve idari tesislerin korunması için gerekli tedbirleri almak.

 

-Terör, doğal afet vb. olması durumunda oluşturulacak acil kriz yönetimi ile ilgili gerekli kriz planlamasını yapmak, bu yolla kriz anında minimum kayıpla işin sürekliliğini sağlamak.

 

3.1.5. Gizlilik

 

 

-Kontrolmatik’ e ait mali ve ticari sırların, rekabet gücünü zayıflatacak bilgilerin, personel haklarının ve bilgilerinin, iş ortaklarıyla olan anlaşmaların “gizlilik” çerçevesi içinde olduğu bilinci ile hareket etmek, bunların korunmasını ve gizliliğini sağlamak.

 

-İş gereği öğrenilen bilgileri ve haiz oldukları belgeleri, her ne amaçla olursa olsun kurum içi ve dışındaki yetkisiz kişi ve mercilerle paylaşmamak, spekülatif amaçlı (doğrudan veya dolaylı olarak) kullanmamak.

 

-Çalıştıkları şirketler ve bunların müşterileri ve iş yaptığı diğer kişi ve şirketler ile ilgili kamuya açık olmayan bilgileri hiçbir şekilde öngörülen amaç dışında kullanmamak, gerekli izinleri almadan üçüncü kişiler ile paylaşmamak. Önceki işverenlerine ait gizli nitelikteki bilgi ve belgeleri Kontrolmatik’ e ya da diğer çalışanlara açıklamamak ve diğer çalışanlardan da bu tip bilgileri açıklama hususunda talepte bulunmamak.

 

-Personel şirkettin yazılı izni olmadan işyeri dışında resmi ve özel devamlı; geçici ücretli ve ücretsiz görev kabul edemez. Şirket faaliyet konusuna dahil olsun veya olmasın herhangi bir işle bizzat veya ortak çalışamaz meşgul olamaz, personel ve üçüncü dereceye kadar akrabaları şirket içi aynı faaliyet alanı da çalışan diğer şirketlerle işletmelerle tedarikçiler ile ve müşterilerimiz ile şirketimizde çalıştığı süre içerisin de ortak veya hiçbir başka ilişki içerisine giremez. Bu madde öngörülen yasaklar Türkiye sınırları içinde ve personelin iş sözleşmesinin sona ermesini izleyen tam 1 yıl sonuna kadar geçerlidir.

 

 

3.2. Çıkar çatışmasından kaçınmak

 

 

Çıkar çatışması; çalışanların görevlerini tarafsız bir şekilde icra etmelerini etkileyen ya da etkileyebilecek ve kendilerine, yakınlarına, arkadaşlarına ya da ilişkide bulunduğu kişi ya da kuruluşlara sağlanan her türlü menfaati ve onlarla ilgili maddi ya da herhangi bir şahsi çıkara sahip olmaları halini ifade eder.

 

 

3.2.1. Kendi veya yakınlar lehine işlem yapmama

 

 

-Unvan ve yetkiden faydalanarak, kendisi, yakınları veya üçüncü kişiler lehine haksız menfaat sağlamamak.

 

-Kontrolmatik ile çıkar çatışması durumuna düşmemeye özen göstermek.

 

-Yapılacak kişisel yatırımların veya herhangi bir iş faaliyeti dışındaki uğraşların hâlihazırda devam eden görevini yapmasına zaman ve dikkat verme açısından engel olmamasına özen göstermek ve ana görevlere odaklanmayı önleyen bu gibi durumların gerçekleşmesinden kaçınmak.

 

-Çalışan ile müşteri veya tedarikçi konumundaki şirkette aynı iş ile ilgili birinci derecede karar verme mevkiinde bulunan kişilerin birinci derece akraba olması durumunda üst amirine bilgi vermek.

 

-Çalışanlar, çıkar çatışması olarak değerlendirilebilecek nitelikteki başka bir şirkette hisse sahibi olmaları veya yatırımlarına iştirak etmeleri durumunu işe ilk girişleri sırasında bildirmek durumundadır. Bu konu adaylarla yapılacak iş görüşmelerinde özellikle sorgulanır. Çalışanlar bu durumlarında olabilecek değişiklikleri ve benzeri çıkar çatışması olarak algılanabilecek konuları bir üst seviye amirine bildirir ve bilgilendirme en az iki üst seviye amire kadar iletilir.

 

-Ticari ilişki içinde bulunulan bir başka şirkette birinci derece yakınlarının hisse veya maddi menfaat sahibi olmasının öğrenilmesi durumunda bu durumu üst amirine bildirmek.

 

 

3.2.2. Temsil ve organizasyon davetlerine katılım

 

 

-İş ilişkisi içerisinde bulunulan veya bulunulma potansiyeli taşıyan kişi veya kurumların gerçekleştirdiği, karar almada etkileyici olan veya öyle algılanabilecek organizasyon ve faaliyetlere katılım için Şirket’in onayı aranır. Kontrolmatik tarafından yürütülen destek faaliyetleri (sponsorluk, burs gibi) kurumsal olarak yönetilir. Görevlendirme yapılmayan hiçbir çalışan bu ve benzer konularda Kontrolmatik adına faaliyette bulunamaz.

 

 

3.2.3. Hediye Almak ve Vermek

 

 

Kontrolmatik şirketi çalışanlarının, Kontrolmatik ile iş ilişkisi kurmak ya da sürdürmek isteyen özel ya da resmi kişi ve kuruluşlarla olan ilişkilerin yürütülmesinde; 

 

 

-Yıl sonlarında ve özel günlerde Kontrolmatik yönetimi tarafından belirlenen esaslarla paydaşlara verilen hediyeler ve Promosyon niteliğindeki malzemeler dışında, bir usulsüzlüğün varlığı izlenimi yaratan, bağımlılık ilişkisine neden olabilecek ya da öyle algılanabilecek herhangi bir hediyeyi kabul ve teklif etmemek,

 

-Tedarikçilerden, bayilerden, yetkili servislerden, müşterilerden, topluluk şirketlerinden veya üçüncü kişilerden uygunsuz olarak algılanabilecek, hiçbir indirim ya da menfaat talep etmemek, üçüncü kişilere teklif etmemek, teklif edildiğinde kabul etmemek.

 

-Nakit para veya nakit dengindeki hediyeleri, tutarları ne olursa olsun, kabul etmemek veya tedarikçilerden, danışmanlardan, rakiplerden ya da müşterilerden borç almamak.

 

-Rüşvet ve/veya komisyon verilmesini, alınmasını veya önerilmesini hiçbir koşul altında kabul etmemek.

 

 

3.2.4. İşten ayrılanların Kontrolmatik ile İş Yapması

 

 

Şirketteki görevinden ayrıldıktan sonra kendisi bizzat şirket kurarak ya da bir şirkete ortak olarak Kontrolmatik’ e satıcılık, yüklenicilik, danışmanlık, komisyonculuk, temsilcilik, bayilik veya benzeri şekillerle iş yapmak olumsuz algılamalar oluşturabilecek dikkat edilmesi gereken çok önemli bir husustur.

Bu şekillerde iş yapabilmesi için;

-Böyle bir sürecin öncesi ya da sonrasında Genel Müdür bilgisi dahilinde şirket menfaatleri çerçevesinde hareket edilmesi, ahlaki ve etik kurallara riayet edilmesi, süreç öncesi ve sonrasında çıkar çatışmalarına izin verilmemesi gereklidir.

 

-Daha önce çalışmış olduğu şirkette hakkında disiplin kaydı olmaması,

 

-Daha önce çalışmış olduğu Kontrolmatik şirketinde üstlenmiş olduğu görevlerden ötürü bir çıkar çatışması bulunmaması gerekmektedir.

 

-Uygunsuz bir durum söz konusu ise ilgili şahısla ticari ilişki kurulmamalıdır. İstisnai haller dışında olumsuz algılamaları önlemek üzere eski çalışan ile bu tür ticari ilişkilerin kurulması önlenmelidir.

 

 

3.2.5. İçerden Bilgi Ticareti (Insider Trading)

 

 

-Şirkete ait her türlü gizli bilgiyi ve/veya kamuya açıklanmamış bilgileri kullanarak veya üçüncü şahıslara vererek, borsalardan doğrudan veya dolaylı hisse alım satımı yapmak da dahil, kendilerine ve/veya üçüncü kişilere herhangi bir ticari menfaat elde etmeye çalışmanın (insider trading) yasal bir suç olduğunu bilmek ve kesinlikle teşebbüs etmemek.

 

 

4. İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

 

 

-Kontrolmatik, iş sağlığı ve güvenliği konusundaki tüm yasal ve diğer yükümlülükleri karşılayarak iş sağlığı/güvenliği iyileştirme etkinliklerini tüm çalışanların ortak sorumluluğu olduğu ilkesini benimser, tüm faaliyetlerinde proaktif iş güvenliği yaklaşımını kullanır.

 

-Kontrolmatik işyerinde ve işbaşında, işçi sağlığı ve iş güvenliğini tam anlamıyla sağlamayı hedeflemiştir. Çalışanlar bu amaçla konulan kural ve talimatlara uygun hareket ederler ve gerekli önlemleri alırlar.

 

-Çalışanlar, işyeri ve/veya işçiler bakımından tehlike arz eden veya yasa dışı nitelikteki hiçbir eşya ya da maddeyi işyerinde bulundurmayacaklardır.

 

-Çalışanlar; geçerli bir doktor raporuna istinaden bulundurulanlar hariç, işyerinde uyuşturucu, bağımlılık yapıcı, akli veya fiziksel melekeleri kısıtlayıcı ya da ortadan kaldırıcı maddeleri bulundurmayacak, kullanmayacak, bu tür maddelerin etkisi altındayken iş yerinde ve iş kapsamında çalışma yapmayacaklardır.

 

 

5. SİYASİ FAALİYET YASAĞI

 

 

Kontrolmatik, siyasi partiler, politikacılar ya da siyasi adaylara bağış yapmaz. Bu konularda işyerlerinin sınırları içerisinde gösteri, propaganda ve benzeri maksatlı faaliyetlere izin verilmez. Şirket kaynakları (araç, bilgisayar, e-posta gibi) siyasi amaçlı faaliyetlere tahsis edilemez.

 

 

6 ETİK DAVRANIŞ KURALLARI UYGULAMA PRENSİPLERİ

 

 

6.1. İhlallerin Bildirim Yükümlülüğü 

 

 

Çalışanlar, şirketin tabi olduğu yasa, mevzuat veya kuralların ihlal edildiğini öğrenir veya şüphelenirlerse bunu üst amirine (ilk yöneticisine) ya da duruma göre Etik Kurul’a e-mail ile (info@kontrolmatik.com) veya yazılı olarak iletmekle yükümlüdürler.

 

Kişinin, işyerindeki huzuru ya da iş ilişkilerini olumsuz yönde etkileyecek şekilde yaptığı bildirimin 3.şahıslara ifşa edilmesi kesinlikle önlenecektir.

 

Bildirim mekanizmasının şirket menfaati doğrultusunda olması gözetilmelidir. 

 

Bildirimde bulunanın, ihbar edilen hakkında dedikodu yapması veya kariyerini olumsuz etkilemeye çalışması gibi niyetlerden arınmış olması çok önemli bir husustur. Bu bakımdan ihbar ve soruşturma sürecinde gizlilik, objektiflik ve etik kurallara uyum son derece kritik bir konudur. Hem bildirimde bulunan hem de konuyla ilgili süreci yöneten kişilerin bu konuya azami önem ve dikkat göstermesi zorunludur.

 

Yalan ve/veya iftira niteliğinde kasıtlı bildirimler tespit edildiğinde etik kural ihlali olarak yorumlanır.

 

 

6.2. Disiplin Uygulaması 

 

 

Etik Davranış Kural ihlalleri sonrasında aşağıdaki disiplin cezaları uygulanır:

 

-Eğer bilerek yapıldığı tespit edilen bir suiistimal söz konusu ise işten çıkarmaya (iş kanununun ilgili maddeleri uyarınca) varan yaptırım uygulanır ve gerekli görülürse kanuni işlem başlatılır.

 

-Bilerek haksız menfaat sağlayan kişinin, geçmişte yaptığı faydalı işler alınan karar üzerinde kısmen veya tamamen bir af sebebi oluşturamaz.

 

-Suistimal yoksa ya da dikkatsizlik veya bilgisizlikten doğan ihmal söz konusu ise olayın etkisine uygun sözlü veya yazılı uyarı verilir. Verilen uyarılar sonrasında süreçte herhangi bir değişiklik yaşanmazsa işten çıkarma işlemleri ilgili kanun maddelerine uygun şekilde gerçekleştirilir.

 

 

6.3. Yürütme ve Denetim

 

 

-Yukarıda tanımlanan ve tüm faaliyetlerde uyulması gereken etik kuralların işleyişi Kontrolmatik bünyesinde oluşturulmuş Etik Kurul tarafından yönetilir. Etik Kurul ilgili faaliyetleri konusunda kişi ve/veya kişileri görevlendirebilir ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlar.

 

-Kontrolmatik şirket politikalarına ilişkin uygulama ve yaptırımlar, Hizmet Sözleşmeleri, Kontrolmatik Personel Yönetmeliği ile ilgili tamim ve prosedürlerde belirlenmiştir.

 

 

7.İHLALLERİN bildirim yükümlülüğü ve ETİK İLKELER BİLDİRİM HATTI

 

 

Kontrolmatik çalışanlarının Etik İlkeler’i benimsemesi ve günlük işlerini/işlemlerini yerine getirirken bu ilkeler çerçevesinde hareket etmesi gerekmektedir. Çalışanların Etik İlkeler konusunda, ihtiyaç duyduklarında üst yöneticilerine veya ilgili insan kaynakları yöneticisine danışmaları beklenir.

 

Bunun yanında; Etik İlkeler’in içeriğine ilişkin herhangi bir şüphe durumunda ve/veya kurallara aykırı bir davranış ya da uygulamaya tanık olunduğunda söz konusu durumu iletmek veya danışmak isteyen tüm çalışanlar;

 

-Etik İlkeler Bildirim Hattı’na e-posta ile (etik@kontrolmatik.com)

-Etik İlkeler Bildirim Hattı'na çalışma saatlerinde (0 212 659 24 41) numaralı telefondan ulaşabilirler.

 

Söz konusu bildirim hatları sadece Etik İlkelere uygun olmadığını düşünülen konuların bildirimi amacını taşımakta olup; müşteri veya tüketici şikâyeti, öneri, itiraz vb. talepler Etik İlkeler Bildirim Hattı faaliyetleri kapsamında değerlendirilmemektedir.

 

İhlale ilişkin bildirim yapan çalışan / kişilerin kimliğinin hukuki/yasal ve idari gereklilikler çerçevesinde gizli tutulması esastır. İhlal bildirimi sırasında isimsiz bildirimler de dikkate alınmakla beraber; etkin bir inceleme çalışması yapılabilmesi için ek bilgiye ihtiyaç duyulması halinde geri dönüş ve/veya inceleme sürecinin sonucu hakkında bilgilendirme yapmak üzere iletişim bilgilerinin paylaşılması sürecin işleyişi açısından daha faydalıdır.

 

Kontrolmatik, ihlal bildirimi yapan çalışan / kişilerin haklarının korunması konusunda kararlıdır.

 

Çalışanlarımıza bildirimleri nedeni ile misilleme yapılması yasak olup misillemeye kalkışanlar ve/veya misillemede bulunanlar hakkında gerekli işlemler yapılacaktır.

 

Çalışanlarımızın da sorumluluk bilinci ve iş ahlakına uygun tutumlar sergilemelerini, Etik İlkeler’in anlam ve amacına uygun olarak her zaman tutarlı davranmalarını gözetiriz. Bu doğrultuda; kaynaklarımızın etkin ve verimli kullanılabilmesi, Kontrolmatik ya da çalışanlarımızın itibarının gereksiz yere zedelenmemesi adına, gerçeğe aykırı beyanlarda bulunulmamasını beklenmekte olup, aldatmaya yönelik olduğu anlaşılan bildirimleri işlemden kaldırır ve bunu bilinçli olarak yapan çalışanlar hakkında Disiplin Yönetmeliği çerçevesinde yaptırım uygulanacaktır.

 

Bu tür disiplin eylemleri, Etik İlkeler’e aykırı davranışları ve kuralları bozmaya neden olan fiilleri onaylayan, yönlendiren veya bu konularda bilgi sahibi olup, gerekli bildirimi uygun şekilde yapmayan, bunlara göz yuman, izin veren tüm çalışanlara ve yöneticilerine de uygulanacaktır.

 

 

8.KARA PARA AKLAMANIN ÖNLENMESİ, RÜŞVET ve YOLSUZLUKLA MÜCADELE

 

 

Kara para aklamak; kişilerin suçlarını gizleyebilmek veya suç gelirlerine yasal görüntü kazandırmak amacıyla, suçtan elde ettikleri nakit ve benzeri mal varlığı değerlerinin niteliğini, kaynağını, yerini, durumunu, hareketini ve kime ait olduğunu saklama, örtme veya olduğundan farklı göstermelerine yönelik işlem ve faaliyetlerdir.

 

Kontrolmatik olarak; ulusal ve ulusalararası mevzuat hükümleri çerçevesinde, kara paranın aklanması, terörün finansmanı, yolsuzluk ve benzeri suçlarla mücadeleyi önemli bir ilke olarak benimsenmektedir.

 

Çalışanlarımız kara para aklama ve yolsuzlukla mücadele konusunda yürürlükteki bütün yasa ve yönetmelik hükümlerine uygun hareket etmekle yükümlüdür.

 

Bunun yanı sıra Kontrolmatik ve çalışanlarının itibarına zarar veren her türlü yolsuzluk ve rüşvete karşı da titizlik ve hassasiyetle yaklaşılmaktadır. Çalışanlarımızın; tedarikçi ve iş ortaklarımızdan, müşteri ve tüketicilerimizden, rakip ve diğer üçüncü taraf paydaşlarımızdan,

 

- Şirkete tanınan özel avantajlardan ve koşullardan kişisel çıkarları için yararlanmayı talep etmelerine,

 

- Herkese sunulanın dışında özel imtiyaz ya da indirim talep etmelerine,

 

- Kişisel borç istemelerine izin verilmemektedir.

 

Çalışanlar ve Kontrol adına hareket eden tüm üçüncü kişilerin gereken özen ve titizliği göstermeleri; her ne amaçla olursa olsun kişi ve kuruluşlardan hiçbir şekilde haksız kazanç sağlamamaları, rüşvet ya da komisyon teklif etmemeleri, almamaları ve vermemeleri, bu nevi hareketlerin yapılmasını bilgileri olduğu ölçüde önlemeleri esastır. Bu tür bir teklifle karşılaşıldığında, buna dair gözlem ya da şüphe oluştuğunda durumun bağlı olunan yöneticiye ve/veya etik@kontrolmatik.com adresine bildirilmesi gerekmektedir.

 

9.ETİK KURALLAR İLE İLGİLİ PERSONEL YÖNETMELİĞİ MADDELERİ

 

GÖREV VE SORUMLULUKLAR BÖLÜMÜ

 

İş Ahlakı İlkeleri

 

 

Madde 13. KONTROLMATİK; ülkesi, ortakları, bayileri ve yan sanayi ile müşterilerine karşı güvenirlik ve saygınlık simgesi olmayı hedefler ve yasalara uygun hareket eder. 

 

 

KONTROLMATİK personeli, görevlerini yerine getirirken İş Ahlakı İlkelerine ve Ortak Değerlere uymak zorundadır. 

 

 

Şirket Dışı Çalışma Yasağı

 

 

Madde 14. Personel, çalışma saatleri dışında dahi olsa, KONTROLMATİK’ te üstlendiği görev dışında hiçbir resmi veya özel kuruluşta iş sözleşmesiyle görev kabul edemez. KONTROLMATİK’ in faaliyet konusuna dahil olsun veya olmasın, herhangi bir ticari işle bizzat veya dolaylı meşgul olamaz.

 

 

Adli veya İdari Makamlar tarafından verilen hakemlik, arabuluculuk, bilirkişilik görevleri ile çalışan personel, bu yasağın dışındadır. Yasayla kurulan kurullardaki ve sivil toplum kuruluşlarındaki KONTROLMATİK adına temsilcilik veya üyelik görevleri, Şirket Yönetimi’nin onayına bağlıdır.

 

 

Mesleğine veya uzmanlığına giren konularda personelin KONTROLMATİK dışında bir kurum veya kuruluşta görev alması, dışarıdaki bir işte çalışabilmesi, Şirket Yönetimi’nin yazılı onayına bağlıdır. 

 

 

Gizlilik ve Ticari Sırların Korunması 

 

 

Madde 15. Personel, görevi gereği kendisine KONTROLMATİK tarafından sağlanan veya işyerinde bulunmak dolayısı ile ulaşma ya da öğrenme olasılığı bulunan ve KONTROLMATİK’ e rekabet avantajı sağlayan bilgileri gizlilik içinde tutacağını, işten ayrıldıktan sonra da hiçbir surette bilgileri kullanmayacağını ve haksız rekabet ortamı yaratacak çalışmalarda bulunmayacağını ve hiçbir şekilde üçüncü şahıslara açıklamayacağını taahhüt eder. KONTROLMATİK tarafından geliştirilmiş, gizli nitelikteki hiçbir yazılım, teknoloji, bilgi, sistem, uygulama, yöntem veya endüstri alanında henüz duyulmamış, bilinmeyen fikir, uygulama, tasarım, model, eser, buluş ve benzerleri gibi “Ticari Sır” olarak adlandırılan gizli bilgileri; hiçbir şekilde KONTROLMATİK dışına çıkartamaz.  Sırların dışarıya çıkartılması durumunda her türlü maddi ve manevi tazminat hakkı Kontrolmatik’ te saklıdır.

 

 

Personel işe girerken özlük bilgilerinin yurt içi ve yurt dışı Kontrolmatik şirketlerinde paylaşılabileceğini kabul eder.

 

 

Bunun dışında özlük bilgilerinin Kontrolmatik dışı Türkiye içinde yerleşik şirket veya üçüncü şahıslara verilebilmesi, personelin yazılı iznine bağlıdır.

 

 

Türkiye’de yürürlükte olan Kanunların ilgili maddelerine göre yargı mercileri veya kamu kurumları tarafından istenilen personele ait özlük bilgileri, KONTROLMATİK tarafından bu kurumlara verilir.

 

 

Kişisel Bilgileri ve Değişiklikleri Bildirme Sorumluluğu

 

 

Madde 19. Personel medeni durumundaki değişiklikleri, ikametgâh değişikliklerini ve işini ilgilendirebilecek nitelikteki özel durumundaki herhangi bir değişikliği ve varsa askerlik durumu ile ilgili değişiklikleri derhal İnsan Kaynakları Departmanı’ na belgeleyerek veya beyan ederek bildirmekle yükümlüdür. Personele ve görülecek işin özelliklerine göre, personelin kendisinin ticari, idari ve mesleki; eşinin, çocuklarının, ana ve babasının ise ticari faaliyetleri ile ilgili değişiklikleri bildirmesi zorunludur.

 

 

DİSİPLİN HÜKÜMLERİ

 

 

Disiplin Cezalarında Usul

 

 

Madde 44. Disiplin cezasını gerektiren durumu tespit eden, durumun detaylarını yazılı olarak İnsan Kaynakları’ na bildirir. İnsan Kaynakları gerekli soruşturmayı yaparak aşağıda belirtilen hükümler çerçevesinde tespit edilen disiplin cezasını personele tebliğ eder. Disiplin cezası ile ilgili belgeler, personelin özlük dosyasında saklanır.

 

 

Yazılı İhtarı Gerektiren Haller

 

 

Madde 45. 

 

a) KONTROLMATİK‘in müşterilerine, başvuru sahiplerine ve üçüncü şahıslara, KONTROLMATİK’ in ciddiyetine ve menfaatine aykırı davranarak nezaket dışı hareketlerde bulunmak,

 

b) İşinde ihmal, dikkatsizlik, düzensizlik göstermek,

 

c) Yöneticisine, iş arkadaşlarına ve bağlı çalışanlarına rahatsız edici, nezaket ve saygı dışı hareketlerde bulunmak,

 

d) Mazeretsiz işe gelmemek,

 

e) Hastalanma ve işe gelememe durumunda, 24 saat içinde yöneticisine mazeretini bildirmemek, (viziteye çıkıp istirahat alması ve durumunda istirahat raporunun yazısını 48 saat içerisinde işyerine vermemek, göndermemek,

 

f) Çalışma saatlerine uymamak, işbaşı ve mesai bitimi saatlerine dikkat ve özen göstermemek,

 

g) Geçimsizlik, (üstleri ve arkadaşları hakkında yalan veya yanlış şayialar çıkarmak, (mesnetsiz ihbar ve şikayetlerde bulunmak)

 

h) Kıyafet, görünüm ve davranışları ile işin ve KONTROLMATİK’ in ciddiyetine aykırı hareket etmek,

 

i) Tüm ilişkilerde ve iletişim faaliyetlerinde yerine getirilemeyecek taahhütlerde bulunmak, yanlış yönlendirme yapmak,

 

j) Trafik kurallarına ve işaretçilerine uymamak ve hatalı araç kullanmak,

 

l) Müşterilere üretilen mal ve hizmetin tanıtımı yapılırken onların duygu ve düşüncelerini istismar etmek, yanlış, eksik ve yanıltıcı ifadeler kullanmak,

 

m) Eski ya da yeni müşterilere ait bilgileri, ilgili tarafın onayı olmadan açıklamak,

 

n) Çalışma esnasında doğayı ve doğanın korunmasını gözetmemek,

 

o) Özel sebeplerden dolayı diğer çalışanları rahatsız etmek veya zarara uğratacak davranışlarda bulunmak.

 

p) İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarına uymamak sebebiyle personelin, üretimin veya tesislerin zarar ve hasar görmesine sebep olmak.

 

r) Şirket’in sağlamış olduğu Kurumsal Kaynak Planlama ve Yönetim Bilişim Sistemleri programlarını aktif kullanmamak, giriş yapılması gereken verilerin girişini aksatmak.

 

s) Şirket araçlarını ve demirbaşlarını düzensiz ve dikkatsiz kullanmak,

 

t) İş akış şemalarına uygun çalışmamak, departmanlar arası iş akış yapısını gözetmemek,

 

u) Bulunduğu departmana ait görevleri yürütememek, görevleri çerçevesindeki işleri reddederek iş akış yapısını bozmak,

 

v) Şahsına ait ücret bilgilerini şirket içerisinde ve/veya şirketle ilişkili kurumlar içerisinde yazılı ve/veya sözlü olarak paylaşmak,

 

y) Yurt dışı ve yurt içi ücreti hakkında İnsan Kaynakları Müdürü ve Genel Müdür dışında herhangi bir şirket çalışanı ile konuşmak, pazarlık yapmak; harici anlaşma yapmak,

 

 

Ücret Kesintisi Gerektiren Haller

 

 

Madde 46. İhtarı gerektiren hareketlerin tekrarlanması ve devamı halinde 1 ay içinde 15 günlük ücreti geçmemek kaydıyla ücret kesintisi yapılır ve yazılı olarak bildirilir.

  

Şirket araçları ile yapılan yolculuklarda oluşan her türlü Trafik cezası için ceza bedeli karşılığında ücret kesintisi yapılır ve yazılı olarak bildirilir.

 

Şirket araçları ile yapılan yolculuklarda oluşan trafik kazalarında kaza yapan personelin kusurlu olduğu durumlarda araç değer kaybının kusur oranına düşen kısmı kadar kesinti yapılır ve yazılı olarak bildirilir.

 

Şirket araçları ile yapılan yolculuklarda oluşan trafik kazalarında hasar tutanağının personel tarafından tutulmamış olmasından kaynaklanan her türlü zarar / ziyan karşılığında ücret kesintisi yapılır ve yazılı olarak bildirilir.

 

 

Haklı Nedenle Feshi Gerektiren Haller 

 

 

Madde 47. 4857 sayılı İş Kanunu'nun 25. maddesinde öngörülen iş sözleşmesini işverenin haklı nedenle feshi hükümleri bütünüyle saklı olmak kaydıyla, aşağıdaki yazılı durumlarda personelin iş sözleşmesine derhal son verilir. 

 

-KONTROLMATİK ‘in sırlarını üçüncü şahıslara bilerek veya bilmeyerek bildirmek, iş haricinde işin mahiyetinden bahsetmek, söylentilere sebep olmak,

 

-İzinsiz olarak KONTROLMATİK’ e dahil diğer şirketlerin işleri, durumları ve ortakları hakkında yayın yapmak, demeç vermek ve diğer yollarla kamuya duyuruda bulunmak,

 

-İşyerinde ve iş sürecinde, yasal çerçevede maddi zarar veren davranışlarda bulunmak,

 

-Yüz kızartıcı suç işlemek, 3 ay veya daha fazla hürriyeti bağlayıcı ve tecil edilmeyen ceza görmek (kabahatler ve taksirle işlenen suçlar açısından durum Şirket tarafından takdir olunur),

 

-Personelin gözaltına alınması veya tutuklanması halinde devamsızlığın aynı kanunun 17. maddesindeki bildirim süresini aşması,

 

-İzin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına 2 işgünü veya bir ay içinde 2 defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü yahut bir ayda aralıklı olarak 3 işgünü işe gelmemek,

 

-Kendi kusurundan veya derli toplu olmayan yaşayışından yahut içkiye düşkünlüğünden doğacak bir hastalığa veya sakatlığa uğraması sebebiyle ardı ardına 3 işgünü veya bir ayda 5 işgününden fazla devamsızlıkta bulunmak,

 

-Personelin yapmakla sorumlu bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde, yapmamakta ısrar etmek,

 

-KONTROLMATİK içerisinde başkalarına karşı onur kırıcı davranışlarda bulunmak, hakaret etmek veya kavga etmek,

 

-Yazılı izin almaksızın KONTROLMATİK dışında çalışmak veya ticari faaliyette bulunmak; KONTROLMATİK tarafından personelden istenen, kendisinin ticari, idari, mesleki faaliyetleri ile birinci derecedeki yakınlarının (eşi, çocukları, ana, babası) ticari faaliyetleri hakkındaki bilgileri eksik vermek veya vermemek ve değişiklikleri zamanında bildirmemek,

 

-Her ne amaçla olursa olsun kişi ve kuruluşlardan haksız kazanç sağlamak, rüşvet almak ve vermek,

 

-KONTROLMATİK’ i veya ortakları zarara uğratabilecek konuları ilgili kişilere bildirmemek,

 

-İş sözleşmesi ve Yönetmelik eki olarak imza altına alınan taahhütnamelere uymamak,

 

-Hırsızlık yapmak, başkasının malını izinsiz kullanmak,

 

-İşyerine sarhoş ve/veya uyuşturucu madde kullanarak gelmek,

 

-İyi niyet ve ahlak kurallarına uymayan fiillerde bulunmak,

 

-İşyerinin düzen ve asayişini bozacak davranışlarda bulunmak,

 

-İş sözleşmesi gereği yapmakla mükellef olduğu işi ihtara rağmen yapmamak,

 

-Madde özelinde açıklanan yazılı ihtar gerektiren hallerden herhangi birini ihtar almış olmasına rağmen yapmaya devam etmek, ihtarı dikkate almamak,

 

-Performans değerlendirmesi sonucu düşük performans sergilediği tespit edilen personellerin, yazılı uyarı almasına karşın performanslarında gelişim göstermemeleri,

 

-Kendine ait olmayan Kontrolmatik giriş kartını okutmak,

 

-Kendisine ait olmayan mailleri kontrol etmek ve şifrelerini bilmek, kendisine ait olmayan mail adresinden bir başkasına mail atmak.

 

-İçeriğinde ücret bilgisi geçen herhangi bir mailin şirket içinden ve/veya dışından herhangi bir mail adresine gönderilmesi.

Sürdürülebilir Satın Alma ve Tedarik Zinciri Politikası
Sürdürülebilir Satın Alma ve Tedarik Zinciri Politikası

AMAÇ

 

Bu Sürdürülebilir Satın Alma ve Tedarik Zinciri Politikası'nın ("Politika") amacı, Kontrolmatik Teknoloji AŞ. ve bağlı şirketlerinin “Planearth” Sürdürülebilirlik Stratejisi doğrultusunda küresel sürdürülebilir satın alma ve tedarik etme alanındaki yaklaşımını yansıtan bir rehber oluşturmak, ve bu yolla Kontrolmatik Teknoloji AŞ.’nin tüm küresel tedarikçi, müşteri, ortak, çalışan ve diğer tüm işbirlikçileri için bu alandaki yaklaşımını ve yönetişimini benimsetmek ve önemini vurgulamaktır.

 

 

GENEL İLKELER

 

 

Kontrolmatik Teknoloji AŞ. sürdürülebilir teknoloji ürün üretmeyi, sürdürülebilir çözüm ve hizmet sağlamayı misyon edinmiştir.

 

Sorumlu ve hesap verebilir iş etiği ile müşteri ve paydaşları ile iş birliği kurarken, benimsediği 360° sürdürülebilirlik yaklaşımı ve şeffaf sürdürülebilirlik iletişimi ile insana, topluma, çalışanına ve gezegene verdiği değeri, faydayı ve saygıyı artırmayı taahhüt etmektedir.

 

Bu misyon ve taahhütle kullandığımız hammaddeler ve malzemeler, sunduğumuz ürünlerin ve hizmetlerin kalitesinde esastır.

 

Tüm faaliyetlerimizi gerçekleştirirken Planearth sürdürülebilirlik stratejisi çerçevesinde sorumlu üretim ve hizmet prensibi doğrultusunda hareket eder, uygulamalarımızda kullanılan hammaddeler ve malzemeler sürdürülebilirlik açısından değerlendirilir ve mümkün olan en çevre dostu, kaliteli, insana ve gezegene faydalı, sorumlu ve hesap verilebilir şekilde üretilmiş olanlar seçilerek verimli ve sorumlu bir şekilde tüketilir ve kullanılır.

 

Tüm küresel Tedarikçilerimizi iş ortağımız olarak görürüz ve uluslararası çevresel sosyal ve etik standartlar ile ilkelere uyumu kabul görmüş olanlarla çalışmayı prensip ediniriz.

 

Kontrolmatik Teknoloji AŞ. Sürdürülebilir Satın Alma ve Tedarik Zinciri Politikası aşağıdaki politikalar ile birlikte tamamlanır:

 

-Çevre Yönetimi Politikası

-İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

-İnsan Hakları ve İnsan Kaynakları Politikası

-Kalite Politikası

-Müşteri Memnuniyeti Politikası

-İş Etiği Politikası

-Yolsuzluk ve Rüşvetle Mücadele Politikası

 

 

POLİTİKANIN UYGULAMA ESASLARI

 

 

Sağlıklı bir gezegen, yaşanılabilir bir ekosistem ve sürdürülebilir toplumlar yaratmak ve bırakmak için, tüm tedarikçilerimize sürdürülebilirlik değerlerimizi ve satın alma ilkelerimizi benimsetmeyi, bilgilendirmeyi ve onları bilinçlendirmeyi taahhüt ederiz. Tedarikçilerimizin kendi tedarikçileri ile iş birliğinde de bu ilkeler doğrultusunda hareket etmesini, etki alanını büyütmelerini, ayrıca onların da bizleri şeffaf iletişim tarzı benimseyerek bilgilendirmelerini ve bilinçlendirmelerini isteriz.

 

Bu ilkeler tüm Kontrolmatik Teknoloji AŞ. Şirketlerinin satın alma operasyonlarını kapsar ve tedarikçilerimizden beklediğimiz temel prensip ve kuralları içerir.

 

Tedarikçilerimiz Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşmeleri, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi, Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, tüm geçerli ulusal ve uluslararası yasa ve yönetmelikler ve Kontrolmatik Teknoloji AŞ Sürdürülebilir Satın Alma ve Tedarik Zinciri Politikası ilkeleri doğrultusundaki aşağıdaki temel prensipler çerçevesinde seçilmektedir:

 

 

ÇOCUK İŞÇİLİK

 

 

-Tedarikçiler hiçbir koşul altında çocuk işçi çalıştırmamalıdır. Uluslararası Çalışma Örgütü Sözleşmesinin 138’inci maddesi kapsamında belirtilen asgari çalışma yaşı 15 (bazı gelişmekte olan ülkeler için 14 olarak belirlenmiştir) yaşından küçük işçi çalıştırmamalıdır. Asgari yaş altındaki çalışanlar çocuk işçi tanımına girmektedir.

 

-Asgari çalışma yaşın üzerindeki genç çalışanların eğitimlerinin engellenmemesi, iş ortamında sosyal, fiziksel ve duygusal gelişimine ve sağlığına zarar verecek her türlü etkenden korunması ve tehlikeli işlerde çalıştırılmaması gerekir.

 

 

ZORLA ÇALIŞTIRMA

 

 

-Çalışma, ihtiyarî yani gönüllülük yasasına bağlı olmalıdır.

 

-Zorla veya zorunlu tutularak işçi çalıştırılmamalıdır.

 

-Fiziksel, cinsel, psikolojik veya sözlü taciz uygulamamalı ve orijinal kimlik belgelerini alıkoyma gibi yasal olmayan uygulamalara başvurmamalıdır.

 

-Borçların işgücü ile ödenmesi hiçbir koşul altında kabul edilmemelidir.

 

 

AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ

 

 

-İş ortamında ve işe alma, ücretlendirme, eğitim, terfi ve emeklilikle ilgili uygulamalarda cinsiyet, yaş, din, ırk, mezhep, sosyal statü, fiziksel yapı, etnik köken, uyruk, siyasi görüş, cinsel yönelim, hamilelik, siyasal görüş, sendika üyeliği veya herhangi başka bir nedenden ötürü ayrımcılığa tolerans gösterilmemelidir.

 

 

İNSAN HAKLARI & ADİL ve EŞİT MUAMELE

 

 

-Çalışanlara değer verildiği ve saygı gösterildiği bir iş ortamı oluşturulmalıdır. Taciz ve kötü muamelenin hiçbir türüne tolerans gösterilmemelidir.

 

-Tüm iş ilişkilerinde temel ahlaki ve insani değer yargılarına uygun olarak, hakkaniyetli davranılmalıdır.

 

 

ÇALIŞMA SAATLERİ VE ÜCRETLENDİRME

 

 

-Çalışanlara yasa ve yönetmeliklere uygun tatil ve izin günleri sağlandığından ve çalışma saatlerinin yönetmeliklere uygun olduğundan emin olunmalıdır.

 

-Tüm çalışanlar yasal çalışma iznine sahip ve sözleşmeli olmalıdır. En az asgari ücret düzeyinde olmak kaydıyla adil bir ücret ödenmeli; ödemeler düzenli ve zamanında olmalıdır. Ücretlendirmede hiçbir şekilde ayrımcılık yapılmamalıdır. Yasal izin, tazminat, fazla mesai ücreti ve diğer tüm yan haklar kanuni gereklilikler çerçevesinde sağlanmalıdır. Çalışma saatleri ve fazla mesai kanunlara ve sektörel standartlara uygun olmalıdır.

 

 

ÖRGÜTLENME VE TOPLU PAZARLIK HAKKI

 

 

-Tüm çalışanların yasal düzenlemeler çerçevesinde örgütlenme ve toplu pazarlık hakkına saygı gösterilmelidir. Örgütlenme ve toplu pazarlık hakkını kullanan çalışanlar üzerinde baskı kurulmamalı ve ayrımcılık yapılmamalıdır.

 

 

DERNEK ÖZGÜRLÜĞÜ VE TOPLU SÖZLEŞME HAKKI

 

 

-Yerel yasalarla belirlenen işçi sendikalarına katılma, üye olma, temsil görme ve işçi konseylerine katılma haklarına saygı duyulmalıdır.

 

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

 

 

-Çalışanlara sağlıklı, hijyenik ve güvenli bir iş ortamı sağlanmalıdır.

 

-İş kaynaklı kazaları ve meslek hastalıklarını önlemek için gerekli önlemek ve riskleri en aza indirmek için gerekli kontrollerin ve bakımların yapılması, güvenlik prosedürlerinin izlenmesi ve koruyucu ekipmanların sağlanması gereklidir.

 

-Çalışanlara düzenli olarak farkındalık yaratma amaçlı iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri verilmelidir.

 

-Eğitimler, kazalar ve bunlara karşı alınan önlemler kayıt altına alınmalıdır.

 

-Uygulamalar yürürlükte olan ulusal kanun ve düzenlemelerle uyumlu olmalıdır.

 

ÇEVRENİN KORUNMASI

 

-Çevre ile ilgili tüm geçerli yasa, yönetmelik ve mevzuatlara (hava emisyonları, atıklar, atık su, kimyasal maddeler ile ilgili tüm kanunlar dâhil olmak üzere) uyulmalıdır.

 

-Gerekli çevre izinleri alınmalı ve yasalara uygunluğu temin edilmelidir.

 

-Tedarikçi tüketimlerini, karbon ve hava salımlarını, doğal kaynak kullanımını ve atıklarını en aza indirmek için çalışmalıdır. Kimyasalların depolanması, taşınması ve kullanımı çevreye zarar vermeyecek şekilde kurallara uygun olmalıdır. Atıkların bertarafı ve atık suların tahliyesi çevresel yükümlülükler ve limitler çerçevesinde yapılmalıdır. Karar alma süreçlerinde gerçekleştirilecek faaliyetlerin çevresel etkileri göz önünde bulundurulmalıdır.

 

ETİK İLKELER

 

 

-Çıkar çatışması oluşturacak durumlardan kaçınılmalıdır.

 

-Rekabeti bozma, engelleme veya sınırlama amacı taşıyan teşebbüslerde bulunulmamalıdır.

 

-İş ortaklarının fikri mülkiyet hakları korunmalıdır.

 

 

YERELLİK

 

 

-Ülke şartlarında tedarik sıkıntısı olmadığı takdirde, Türkiye pazarından ham madde ve malzeme sağlamaya, şartlara en yakın özellikte ve yerel alternatif ürünleri tercih etmeye özen gösterir. Ancak Türkiye pazarında istenen şartlara ve kaliteye uygun olmaması halinde yurt dışından tedarik eder.

 

 

AĞIRLAMA VE HEDİYE ALIP VERME

 

 

-Sınırlı durumlarda, aradaki ticari bağın güçlendirilmesi veya sürdürülmesi adına hediye ve ağırlamalar kabul edilebilir. Tedarikçiler yasalara uyumsuzluk teşkil edecek, ticari gelenek ve promosyon niteliğindeki malzemeler dışında herhangi bir hediyeyi kabul etmemelidir ve vermemelidir, amacını aşan ağırlama aktivitelerinden uzak durmalıdır.

 

 

YOLSUZLUK ve RÜŞVETİN ÖNLENMESİ

 

 

-Tedarikçiler hiçbir şekilde iş ya da finansal gelir sağlamak amacıyla yolsuzluk ve rüşvetin hiçbir şekline müsamaha göstermemeli, iş kolaylaştırmak amacıyla rüşvet ve/veya hediye alıp vermemelidir. Hiçbir tedarikçi çalışanı rüşvet olarak algılanması mümkün olabilecek hediye ya da ödeme teklif edemez, veremez ya da kabul edemez. Tedarikçi, rüşveti önleme ve yolsuzlukla mücadeleye ilişkin geçerli tüm yasa, tüzük ve yönetmeliklere uyacaktır.

 

 

TEDARİKÇİ DENETİM SÜREÇLERİ

 

 

-Tedarikçiler Kontrolmatik Teknoloji AŞ.’nin bu Politika, Sözleşme ve/veya Beyan ve Taahhütleri kapsamındaki yükümlülükleri doğrultusunda, Kontrolmatik Teknoloji AŞ. tarafından yapılacak denetim ve değerlendirmelerin veya 3. kişi denetimler de dâhil olmak üzere bağımsız denetleme yapılabileceğini kabul etmişlerdir.

 

 

-Kontrolmatik Teknoloji AŞ, tüm bildirimleri gizlilik içinde ele almayı ve bildirim sahiplerini korumayı taahhüt eder. Tedarikçinin bu Politika’ya aykırı şüpheli davranış ya da muhtemel bir iş etiği ihlalini rapor etmiş olan kişi hakkında gizliliği koruyacak ve o kişiye karşı uygulanabilecek hiçbir misillemeye tolerans göstermeyecektir.

 

 

-Bu Politika’ya aykırı şüpheli davranış veya bu Politika’daki kuralların ihlali hakkında bildirimde bulunmak için aşağıdaki iletişim kanalları kullanılabilir.

 

 

YETKİ VE SORUMLULUKLAR

 

 

Tüm Kontrolmatik Teknoloji AŞ. çalışanları ve tedarikçileri bu Politika’ya şeffaf bir şekilde uymak ve kendi tedarikçilerine benimsetmekle yükümlüdür. Bu Politika ile Kontrolmatik Teknoloji AŞ’nin faaliyet gösterdiği ülkelerde geçerli olan yerel mevzuat arasında bir farklılık olması durumunda, ilgili uygulama yerel mevzuata aykırılık teşkil etmediği ölçüde, Politika veya mevzuattan, daha kısıtlayıcı olan geçerli olacaktır. Kontrolmatik Teknoloji AŞ. Sürdürülebilirlik ve Çevre Departmanı & Satın Alma Departmanı bu Politika’nın uygulanmasından sorumlu birimdir. Bu Politikaya, yürürlükteki mevzuata veya Topluluk prosedür ve standartlarına aykırı olduğunu düşündüğünüz herhangi bir eylemden haberdar olmanız halinde, bu konuyu Şirket’imize raporlayabilirsiniz.

İş ve İşçi Sağlığı ve Güvenliği Politikası
İş ve İşçi Sağlığı ve Güvenliği Politikası

"ÖNCE SAĞLIK VE GÜVENLİK” ilkesini esas alarak en üst düzey kalitede faaliyetlerini yürütürken, çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliğinin korunması ve çalışma ortamının sürekli iyileştirilmesi için firmamız aşağıdaki hususların sağlanmasını ve sürdürülmesini taahhüt eder;

 

-Yurt içinde ve yurt dışında tüm sektörlerde yürürlükteki yasalara, ilgili standartlara ve yönetim sistemi gerekliliklerine uygun iş yapmak,

 

-Proaktif bir yaklaşım ile çalışanların da katılımı sağlanarak tehlikeleri tanımlamak, buna bağlı olarak riskleri öngörmek, iş sağlığı ve güvenliği performansını izlemek ve sürekli iyileştirmesini sağlamak,

 

-Hem doğrudan şirket personelinin hem de faydalanılan altişveren çalışanlarının bireysel İSG sorumluluklarının farkında olmalarını sağlamak amacıyla eğitimler vermek,

 

-Şartlara uygunluğun devam ettirilmesi için İş Sağlığı ve Güvenliği Politikasını periyodik olarak gözden geçirmek,

 

-Tüm çalışanlarımızın, alt yüklenicilerimizin, tedarikçilerimizin, 3.taraf ve tüm paydaşların iş sağlığı güvenliği bilincini geliştirmek, iş sağlığı ve güvenliği kültürünü oluşturmak ve güvenli çalışmaya yönelik hareket etmelerin sağlamak,

 

-İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda yürürlükteki mevzuat gereklilikleri, ilgili standartları ve şartları sağlayarak; her türlü önlemi almak, gerekli tüm araç gereç malzeme ve kişisel koruyucu donanımları bulundurmak ve gerektiğinde kullandırmak,

 

-İş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek emniyetsiz durum ve hareketleri, olası kaza risklerini risk değerlendirmesi ve kök neden analiziyle önceden tespit etmek, gerekli önlemleri almak ve tekrarlanmaması için düzeltici önleyici faaliyetleri yapmak,

 

-Gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerin tüm aşamalarını gözden geçirerek sürekli iyileştirmek, koruyucu ve düzeltici çalışmalar yürütmektir.

 

 

İnsan Hakları Politikası
İnsan Hakları Politikası

AMAÇ VE KAPSAM

 

 

Kontrolmatik  verimlilik ve sürdürülebilirlik odaklı yaklaşımıyla, farklı coğrafyalarda faaliyet göstermektedir. Faaliyet gösterdiği ülkelerdeki çalışanları ve iş ilişkisinde olduğu tüm paydaşları için insan haklarına saygılı bir anlayış benimsemekte ve toplum genelinde temel insan haklarının gözetilmesini hedeflemektedir. Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi imzacısı olarak Sözleşme İlkelerine uyumu gözetmektedir. Bu kapsamda Kontrolmatik İnsan Hakları Politikası’nı (Politika) oluşturmuştur.

 

 

 

 • Politika’ya İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşmeleri, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi, Birleşmiş Milletler İş ve İnsan Hakları Prensipleri, OECD’nin Çokuluslu Şirketler için Rehber İlkeleri temel oluşturmaktadır.

 

 • Politika başta çalışanlar olmak üzere, iş ortakları, ve tedarikçileri kapsamaktadır. Kontrolmatik Politika’da belirtilen kuralları çalışanlarına yıllık eğitimlerde aktarmaktadır. Çalışanlarının yanı sıra iş ortakları ve tedarikçilerini bu Politika’da yer alan prensiplere uyumlu davranmaya teşvik etmek üzere Politika’yı bildirmekte ve sözleşmelere dahil etmektedir.

 

 

İlke, Taahhüt ile İlgili Uygulamalar

 

 

Politika kapsamında Kontrolmatik;

 

 

2.1  İnsan Haklarına Saygı

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesine uygun olarak, faaliyet gösterdiği ülkelerde evrensel insan haklarına saygı göstermekte ve insan hakları ihlallerinin önüne geçmeyi hedeflemektedir. Bunun yanı sıra faaliyet gösterilen ülkelerdeki yerel halkların haklarına Birleşmiş Milletler Yerli Halkların Hakları Bildirgesi’ne atıfta bulunarak saygı göstermektedir.

 

 

2.2   Fırsat Eşitliği, Farklılıklara ve Çeşitliliğe Saygı Duyma

Ücretlendirme, işe alma, kişisel ve mesleki gelişim gibi insan kaynaklarına ilişkin süreçlerde ve iş ortamında çalışanlar arasında cinsiyet, dil, din, ırk, etnik köken, cinsel yönelim, milliyet, yaş, hamilelik, medeni hal, sendika üyeliği, siyasal görüş ve benzer konulara bağlı olarak ayrım yapmadan eşit bir tutum sergilemekte, bu konularda ayrımcılığa tolerans göstermemektedir. Çalışanlara yönelik yaklaşımını, doğru işe doğru insan prensibiyle yürütürken, çalışanların vasıf, deneyim ve performansına bağlı olarak süreçleri şeffaflıkla yönetmektedir. Organizasyonel yapılanmanın önemli bir öğesi olan çeşitliliğe saygı duymaktadır.

 

 

 

2.3   İfade Özgürlüğü

Çalışanların, iş ortamında ifade özgürlüğü hakkını kullanmalarını sekteye uğratacak her türlü durumun önüne geçmeyi ilke edinmektedir.

 

 

 

2.4   Sağlıklı ve Güvenli Çalışma

Tüm çalışanlara, güvenle ve memnuniyetle çalışabilecekleri koşulları ve iş ortamını sağlamayı öncelikli konuları arasında görmektedir ve tüm faaliyetlerinde “sıfır kaza” hedefi doğrultusunda hareket etmektedir. İSG’ye yönelik uluslararası prensiplere ve ulusal kanun ve mevzuatlara tam uyumu gözetmekte; yasal zorunlulukların ötesinde iyi uygulamalar sunmayı taahhüt etmektedir.

 

 

 

2.5   Kötü Muamelenin Engellenmesi

İş ortamında kötü muamele, yıldırma ve taciz gibi olaylara müsamaha göstermemektedir.

 

 

 

2.6   Zorla Çalıştırma ve İnsan Ticareti

Zorla işçi çalıştırmayı ve insan ticaretini kesinlikle yasaklamaktadır.

 

 

 

2.7   Çocuk İşgücü

Uluslararası Çalışma Örgütünün Temel İş İlkeleri ve Hakları Beyannamesinde ortaya konan çocuk işçi çalıştırmama ilkesi doğrultusunda çocuk işçi çalıştırmayı yasaklamaktadır.

 

 

 

2.8   Suç Teşkil Eden Fiiller

Faaliyet gösterilen ülkelerde suç veya hak ihlali fiili ile sonuçlanabilecek girişimlerde bulunmamaktadır. Bu konuda aynı doğrultuda çalışanlardan da hassasiyet göstermesini beklemektedir.

 

 

 

2.9  Paydaşların Geri Bildirimleri

Politika hakkında paydaşların geri bildirim ve görüşlerine önem vermektedir. Politika ile ilgili geri bildirimler ve olası Politika ihlalleri ve uyumsuzluklar ik@kontrolmatik.com  üzerinden bildirilir.

 

 

 

Uyum, İzleme, Denetim ve Raporlama

 

 

3.1 İnsan hakları politikası sorumluluğu Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarına aittir.

 

3.2 Şirket Yönetim Kurulu, insan hakları politikasına, kural ve düzenlemelere uyulmaması durumunda bildirim, inceleme ve yaptırım mekanizmalarının belirlenmesi ve işletilmesinin üst gözetiminden sorumludur.

 

3.3 Kontrolmatik faaliyetlerinde ortaya çıkması muhtemel insan haklarına dair sorunları ve bu sorunlardan en fazla etkilenecek grupları tanımlamakta, insan hakları üzerinde olumsuz bir etki oluşması halinde bu etkileri azaltmaya ve önlemeye çalışmaktadır. İnsan haklarının risk altında olması durumunda yetkililerle iletişime geçerek gerekli önlemler alınır.

 

3.4 Politika’ya uyum konusunda ihlallerin ihbarı için ihbar edenin kimliğinin saklı tutulacağı bir sistem kuruludur.

 

 

Politikaya Uyumsuzlukların Çözümlenmesi

 

 

4.1 Politika kapsamında Kontrolmatik tarafından yapılan hak ihlallerinin telafi edilmesi için resmi ve gayri resmi şikâyet mekanizmaları geliştirilmektedir.

4.2 Genel Müdür gerekli gördüğü takdirde uzman görüşüne başvurabilir ve soruşturma esnasında gizlilik prensiplerini ihlal etmeyecek tedbirleri alarak, uzmanlardan faydalanabilir. Soruşturma esnasında Genel Müdür tarafından istenen tüm bilgi ve belgeler kurula verilir. Tüm çalışanlar Genel Müdür’e bu anlamda yardımcı olmak durumundadır.

Politika kapsamında endişelerini bildiren herhangi bir çalışana karşı misillemede bulunulmaz ve gizliliği koruyan süreçlerle bildirimler ele alınır. Politika’ya uyulmaması disiplin cezası veya cezai uygulamayla sonuçlanabilir.

 

 

Yürürlük

 

 

Politika, 16 Haziran 2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

İnsan Kaynakları Politikası
İnsan Kaynakları Politikası

AMAÇ

 

 

Bu İnsan Kaynakları Politikası'nın ("Politika") amacı, Kontrolmatik Teknolojileri AŞ. ve bağlı şirketlerinin İnsan Kaynakları Yönetimi doğrultusunda insana ve çalışanına verdiği değerin yaklaşımını yansıtan bir rehber oluşturmak, ve bu yolla Kontrolmatik Teknolojileri AŞ.’nin birlikte çalışanları, paydaşları, iş ortakları, müşterileri, ve iş yaptığı tüm coğrafyalardaki toplumlar için insana ve çalışanına verdiği değeri artırma yönünde yaklaşımını ve yönetişimini benimsetmek ve önemini vurgulamaktır.

GENEL İLKELER

 

İnsan Kaynakları Politikamızın İlkeleri;

 

 • Şeffaf, Eşit ve Katılımcı Yönetim anlayışı ile çalışanlarımızı süreçlerimize dahil etmek,
 • Çalışmalarımızda müşteri odaklı yaklaşımı esas almak, gelişim odaklı projeler üreterek, her bir çalışanımızın Katma Değer Yaratan çalışan olmasını sağlamak,
 • Çalışanlar için güvenli çalışma ortamı ve koşulları sağlamak, tüm çalışanlarımızın katılımını gerektiren belirli aralıklarla Genel İş Sağlığı ve Güvenliği & Sürdürülebilirlik ve Çevre eğitimleri organize etmek,
 • Kalite Politikalarına, standartlarına uygun ve İSG, Sürdürülebilirlik ve Çevre Yönetimi Politikalarına duyarlı yaklaşım sergilemek,
 • Eğitimi gelişimin merkezine alarak en alttan en üst pozisyona kadar tüm eğitim programlarını tasarlamak, uygulamak ve değerlendirmek,
 • Çalışanın fikir ve önerilerine açık olmak, dikkate almak, belli aralıklarla ‘çalışan memnuniyet anketi yaparak’ çalışandan gelecek geri bildirimler doğrultusunda kurumsal stratejiye ve insan kaynakları yönetimine yön vermek,
 • Yenilikleri takip etmek ve şirket bünyesine adaptasyonunu sağlayarak, İnsan Kaynakları uygulamalarıyla inovasyon sürecini beslemeyi amaçlamak,
 • Açık Pozisyonlar için öncelikle iç değerlerimiz olan çalışanlarımıza odaklanmak,
 • Doğru işe doğru insan, doğru insana doğru iş politikasını her kademede yaşatmak,
 • Değişimlere ve gelişime hızlı adapte olabilecek organizasyonel yapısını sürekli geliştirmek,
 • Sürekli öğrenen bir kurum yapısı alt sistemlerini tasarlamak, kurmak, geliştirmek ve işlerliğini sağlamak,
 • ‘Fırsat Eşitliği’ ilkesi ile, çalışanın yetkinlik ve performansına yönelik hareket ederek Ücret ve Ödüllendirme sisteminde adil davranmak,
 • Çalışmaların etkin ve verimli şekilde yürütülmesi için insan kaynakları planlamasını yapmak nitelikli işgücünü Kontrolmatik Ailesine kazandırmak,
 • Çözümcü yaklaşımlar ile problem çözme becerisini en üst seviyelere taşımak,
 • Çalışanların bilgilerini, becerilerini, kurum ve kişilerle ilişki yetkinliklerini artırmak,

 

POLİTİKANIN UYGULAMA ESASLARI

 

 

 

Faaliyette bulunduğumuz sektörlerde bugün ulaşmış olduğumuz kalite, başarı ve ilklerle dolu yerimizi Kontrolmatik Ailesi Çalışanlarımızla birlikte daha da yukarı taşımak ve bunu gerçekleştirirken değerlerimizin en üst katmanında insan odaklı yönetim gösterme başarısını çalışanlarımıza, müşterilerimize ve paydaşlarımıza aktarmaktır.

 

 

Bu süreçte izleyeceğimiz yolda amacımız; gerek ailemize yeni katılan çalışanlarımızın istek ve üretkenlikleri ile gerekse bugünlere gelmemizde emeği geçen çalışanlarımızın motivasyon ve tecrübelerini harmanlayarak şirketimizdeki sinerjiyi takım çalışması, ekip ruhu ve kaynakları verimli kullanan çalışan profili ile oluşturmaktır.

 

 

YETKİ VE SORUMLULUKLAR

 

 

Bu Politika Tüm Kontrolmatik Teknolojileri şirketleri ve çalışanları için geçerlidir.  Bu Politika ile Kontrolmatik Teknolojileri’nin faaliyet gösterdiği ülkelerde geçerli olan yerel mevzuat arasında bir farklılık olması durumunda, ilgili uygulama yerel mevzuata aykırılık teşkil etmediği ölçüde, Politika veya mevzuattan, daha kısıtlayıcı olan geçerli olacaktır. Kontrolmatik Teknolojileri AŞ. İnsan Kaynakları Departmanı, bu Politika’nın uygulanmasından sorumlu birimdir. Bu Politikaya, yürürlükteki mevzuata veya Topluluk prosedür ve standartlarına aykırı olduğunu düşündüğünüz herhangi bir eylemden haberdar olmanız halinde, bu konuyu bir üst yöneticinize ya da İnsan Kaynakları Departmanı’na danışabilir veya raporlayabilirsiniz.

 

Ücretlendirme Politikası
Ücretlendirme Politikası

 

Amaç ve Kapsam

 

 

İşbu Ücretlendirme Politikası’nın amacı, Şirket tarafından uygulanacak ücretlendirme esaslarının, ilgili mevzuat, Şirket’in faaliyet ve stratejileri ile uyumlu şekilde belirlenmesini sağlamaktır.

 

İşbu Ücretlendirme Politikası (“Politika” veya “Ücretlendirme Politikası”), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (“SPK”) ile II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği (“Kurumsal Yönetim Tebliği”) ve ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri (“Kurumsal Yönetim İlkeleri”) de dahil olmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK” veya “Kurul”) düzenlemeleri çerçevesinde, Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Mühendislik A.Ş. (“Şirket”) tarafından Yönetim Kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerinin ücretlendirme esaslarını tanımlamak üzere hazırlanmıştır.

 

 

Ücretlendirmeye ilişkin Esaslar

 

 

Şirket; Yönetim Kurulu Üyeleri için şirkette üstlenmiş oldukları görev ve sorumlulukları göz önünde bulundurarak, piyasa koşullarına uygun ve şirketin strateji ve politikalarına, performansına göre yıllık bazda bir ücret belirler. Ancak Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretlendirilmesinde bu kriterler kullanılmaz. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretlerinin; bağımsızlığını koruyacak düzeyde olması sağlanır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde kar payı/kazanç payı, hisse senedi opsiyonları ve şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz.

Yönetim'ce belirlenen ücretler, şirketin ilgili yılına ait Olağan Genel Kurulu'nda ortakların onayına sunulur.

Yönetim Kurulu üyelerine, atanma ve ayrılma tarihleri itibariyle görevde bulundukları süre dikkate alınarak kıst esasına göre ödeme yapılır. Yönetim Kurulu üyelerinin şirkete sağladığı katkılar dolayısıyla katlandıkları giderler (ulaşım, telefon, sigorta vb. giderleri ) şirket tarafından karşılanabilir.

Şirket üst düzey yöneticilerinin ücretleri ise; üstlenmiş oldukları görev, sorumluluk, tecrübe ve kritik başarı göstergeleri dikkate alınarak, eş değer iş koşullarına uygun, şirketin strateji ve politikaları, performansı göz önünde bulundurularak Yönetim Kurulu'nca belirlenecektir. Üst düzey yöneticilerin Şirket’te üstlendikleri sorumluluklar ve görevleri gereği katlandıkları giderler, Şirket tarafından karşılanacaktır. Kanun ve yönetmeliklerin öngördüğü yasal tazminatlar haricinde farklı bir tazminat politikası uygulanmayacaktır. Ücretler tayin edilirken, Şirket’in faaliyetleri, büyüklüğü, iç dengeleri, hedefleri, piyasadaki makroekonomik veriler, piyasada uygulanan ücret politikaları, sektörel veriler, uluslararası standartlar ve yasal yükümlülükler de gözetilecektir.

Şirket, herhangi bir yönetim kurulu üyesine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine borç veremez, kredi kullandıramaz.

Üst düzey yöneticilerin etkinliğinin ve performansının artırılması, performans sürekliliğinin sağlanması ve Şirket için katma değer yaratan yöneticilerin ayrıştırılması amacıyla prim ödemeleri, Şirket performansı ve bireysel performansa göre belirlenecektir. Prim ödemeleri başta olmak üzere, performansa dayalı ödemeler önceden garanti edilmeyecektir. Ücret, prim ve diğer özlük haklarının gizliliği esastır.

Yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilen ücretler, sağlanan diğer menfaatler ile ilgili toplam miktarların bilgisi faaliyet raporunda yer alır.

İşbu Politika’nın uygulanması ve geliştirilmesinden Yönetim Kurulu sorumludur. Ücretlendirme uygulamalarının Yönetim Kurulu adına izlenmesi, denetlenmesi ve raporlanması sürecini Kurumsal Yönetim Komitesi yürütür

Bilgi Güvenliği Politikası
Bilgi Güvenliği Politikası

Kurumsal bilgiyi en önemli varlığı olan gören kuruluşumuz, bilgi güvenliğini işimizin ayrılmaz bir parçası olarak görmektedir. Kurumsal bilgiler, elektronik ortamda, kağıt üzerinde veya diğer ortamlarda olmak üzere çeşitli biçimlerde bulunabilmektedir.

 

Yasal Mevzuat şartlarına, ISO 27001 Standart şartlarına, Müşteri şartlarına, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistem şartlarına uygunluğun sağlanması ve sürekli iyileştirilmesi için aşağıdaki bilgi güvenliği esaslarına uyulmaktadır;

 

-Kurum bilgilerinin ve bilgi sistemlerinin gizliliğinin, bütünlüğünün ve kullanılabilirliğinin sürekliliğinin ve kontrolünün sağlanması.

-Kendisine ait bilgi varlıklarının kaybolmasından, bozulmasından veya kötüye kullanılmasından doğan risklere maruziyetinin sınırlanması,

-Bilgilerin gizliliğinin sağlanması, yetkisiz kişilerin erişiminin engellenmesi,

-Bilgilerin bütünlüğünün sağlanması, yetkisiz değişiklik yapılmasının engellenmesi, bilginin bozulmadan sürekli kullanılabilir olmasının sağlanması,

-Bilgilerin kullanılabilirliğinin sağlanması, erişim yetkisi olan personelin gerektiği zaman erişebilmesinin sağlanması,

-Uygulanabilir şartlara tam uyum içinde çalışmayı,

 

Tüm çalışanların (taşeronlar dahil) Bilgi Güvenliği farkındalığını artırmaya yönelik eğitimler düzenleyerek, Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin etkinliğini ve sürdürülebilirliği amaçlanmıştır.

 

Bilgi Güvenliğiyle ilgili ihlallerin / olayların etkisini minimize etmek için, önleyici yaklaşımla sürecin yönetilmesi ve iş sürekliliğinin sağlanması hedeflenmiştir.

 

Kuruluşumuzun itibarının, güvenilirliğinin, bilgi varlıklarının korunması, gerçekleştirilen süreçlerin en az kesinti ile devam etmesi amacıyla, bilgi sistemlerinin sürekliliğini sağlamayı, çalışanların bilinç, farkındalık ve güvenlik gereksinimlerine uyum düzeylerini arttırmayı, üçüncü taraflar ile yapılan sözleşmelere uygunluğun tesis edilmesini ve teknik güvenlik kontrollerinin aktif olarak uygulanmasını hedeflemektedir.